ПЛОЩ
5 105.00 кв.м
Населено място
с. Победа
Адрес
”ВИНАРСКА ИЗБА С ОЦЕТЕН ЦЕХ”
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 25.07.2022 до 25.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.08.2022 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878  И.ХРИСТОВА

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите,че съгл.чл.487 и сл. ГПК 25.07.2022г.до 25.08.2022г.  ще се проведе нова ПЪРВА публична продан след определяне на нова начална цена по изп. дело по №.20138780400232, в сградата на РС-Ямбол, като на 26.08.2022г. в 9.00ч. в зала №5 на РС Ямбол  ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижими имоти, с цел   удовлетворяване вземането на АПС БЕТА БЪЛГАРИЯ ООД, а именно:

Поземлен имот № 585 в кв.46 по плана на с. Победа общ.Тунджа, обл.Ямболска, представляващ празно дворно място, цялото от 740квм и Поземлен имот № 587 с площ от 4460кв.м., извън строителните граници на селото, заедно с построеното в имота предприятие ”ВИНАРСКА ИЗБА С ОЦЕТЕН ЦЕХ”, състоящо се от осем масивни сгради  с обща застроена площ 645 кв.м., както следва: административна част, покрит склад - ЗП 40.50 кв.м., общ склад /помещение за варене на ракия/ - ЗП 122.50 кв.м., бетонови резервоари - ЗП 137.20 кв.м., двуетажна масивна сграда - работни помещения - ЗП 147.60 кв.м., складова част с битови помещения – 180 кв.м., битова част с работилница - ЗП 50 кв.м. и надстройка на административна част - ЗП 175 кв.м., както и всички подобрения в имота -  Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 32 000 лв. /тридесет и две хиляди лева/ без ДДС, като на облагане подлежи доставката на УПИ без сградите и прилежащия към тях терен, т.е. облагаеми са 8 750 лв. от цената или началната цена с вкл. ДДС е в размер на 33 750 лв.

Имотът е собственост на „Еколайф-09”ЕООД, за него вписана ипотека и е наложена  възбрана в полза на взискателя за 350000, както и лихви, такси и разноски. Имотът, предмет на публична продан, е нанесен в кадастралната карта с различни от посочените в обявлението площ и граници, не са нанесени сградите, като поземления имот е със статут на земеделска земя - нива.

За участие в наддаването се внася задатък 10% от началната цена в „Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF, IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцелярията на ДСИ при РС-Ямбол, което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ.

При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС.

За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик.

Проданта приключва в края на работния ден-25.08.2022г-17,00ч.

 

Гр.Ямбол, 23.06.2022г.           ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова

Ирина Станева Христова
РЕГ. № ЧСИ
878
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Ямбол, ул.”Парчевич” №4, ет.1
Окръжен съд
Ямбол
Телефон
046 623003
Мобилен телефон
0889300913
Публикувано на 10 юни 2022 г. в 15:54 часа
Други
66.70 кв.м
25 272.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ямбол
Адрес
гр. Ямбол, ул. „Георги Бенковски” № 2, вх.А, ет.4,
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 25.07.2022 до 25.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.08.2022 09:00
Публикувано на 13 юни 2022 г. в 11:43 часа
Други
53.00 кв.м
34 632.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Елхово
Адрес
гр.Елхово, ул. „Ал. Стамболийски” № 112
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 25.07.2022 до 25.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.08.2022 14:00
Публикувано на 13 юни 2022 г. в 12:27 часа
Други
59.00 кв.м
48 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ямбол
Адрес
гр. Ямбол, жк Златен рог бл.18, вх. В, ет. 4 ап. 57
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 25.07.2022 до 25.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.08.2022 09:00
Публикувано на 13 юни 2022 г. в 15:36 часа
Други
74.00 кв.м
23 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Елхово
Адрес
гр.Елхово, ул. „Ал. Стамболийски” № 119
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 25.07.2022 до 25.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.08.2022 14:00