ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
-2
ПЛОЩ
14.30 кв.м
Населено място
гр. София
Район
Лозенец
Адрес
улица Чавдар Мутафов" № 22
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мариян Николов Петков
СРОК
от 27.06.2022 до 27.07.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.07.2022 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

14.30/3318.10 (четиринадесет цяло и тридесет стотни върху три хиляди триста и осемнадесет цяло и десет стотни) идеални части от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.905.1564.1.16 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, деветстотин и пет, точка, хиляда петстотин шестдесет и четири, точка, едно,точка, шестнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град София, Община Столична, област София (столица) одобрени със заповед РД-18-739/21.11.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 04.01.2022г, адрес на самостоятелния обект: град София, район ,,Лозенец", улица Чавдар Мутафов" № 22 (двадесет и две), етаж - 2 (минус две), който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.905.1564, с предназначение на обекта: гараж в сграда, брой нива на обекта: 2 (две), стар идентификатор: няма, при съседни самостоятелни обекти в сградата на първо ниво: на същия етаж - 68134.905.1564.1.21, 68134.905.1564.1.22, 68134.905.1564.1.24 ,68134.905.1564.1.20, под обекта - няма, над обекта - 68134.905.1564.1.23 и при съседни самостоятелни обекти сградата на второ ниво: на същия етаж - 68134.905.1564.1.17, 68134.905.1564.1.18, 68134.905.1564.1.19 ,68134.905.1564.1.23, пoд обекта - 68134.905.1564.1.22, 68134.905.1564.1.24, над обекта - 68134.905.1564.1.1, който самостоятелен обект съгласно одобрен архитектурен проект представлява Подземен паркинг на две нива, находящ се в сутерена на сградата, с обща площ от 3318.10 (три хиляди триста и осемнадесет цяло и десет стотни) квадратни метра, състоящ се на първото ниво от подземен гараж № 1 (едно), състоящ се от двадесет и седем паркоместа и подземна улица, и подземен гараж № 2 (две), състоящ се от осемнадесет броя паркоместа от № Р2-1 до № Р2-15 и от № Р2-19 до № P2-21 и подземна улица, с обща площ на нивото от 1621.60 (хиляда шестстотин двадесет и едно цяло и шестдесет стотни) квадратни метра и на второ ниво от подземен гараж № 3 (три), състоящ се от тридесет и два броя паркоместа и подземна улица и от гараж № 4 (четири), състоящ се от седемнадесет броя паркоместа от № Р4-1 до № Р4-14 и от № Р4-18 до № Р4-20 и подземна улица, с обща площ на нивото от 1696,50 (хиляда шестстотин деветдесет и шест цяло и петдесет стотни) квадратни метра, които идеални части са отредени за ПАРКОМЯСТО № Р4-3 (буква ,, Р”, четири, тире, три), находящо се в подземен гараж № 4 (четири) от второ ниво на подземния паркинг, с площ от 14.30 (четиринадесет цяло и тридесет стотни) квадратни метра, при съседи по одобрен архитектурен проект: подземна улица, паркомясто № Р4-2, паркомясто № Р4-1, паркомясто № Р3-22 и паркомясто № Р4-4, заедно с 0.99 % (нула цяло и деветдесет и девет стотни върху сто) идеални части от общите части на подземните паркоместа и гаражи, равняващи се на 24.36 (двадесет и четири цяло и тридесет и шест стотни) квадратни метра и заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху мястото, в което са построени гореописаните жилищни сгради.

Мариян Николов Петков
РЕГ. № ЧСИ
851
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, ул. "Неофит Рилски" 43, ет.2
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
02 9873804
Мобилен телефон
0895770288
уебсайт
Публикувано на 23 юни 2022 г. в 13:51 часа
Паркомясто
13.78 кв.м
31 200.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
ул.Чавдар Мутафов № 22
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мариян Николов Петков
СРОК
от 27.06.2022 до 27.07.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.07.2022 10:00
Публикувано на 23 юни 2022 г. в 13:55 часа
Паркомясто
13.21 кв.м
29 920.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
улица Чавдар Мутафов" № 22
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мариян Николов Петков
СРОК
от 27.06.2022 до 27.07.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.07.2022 10:00
Публикувано на 28 юни 2022 г. в 08:40 часа
Паркомясто
17.64 кв.м
16 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стоян Благоев Якимов
СРОК
от 01.07.2022 до 01.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.08.2022 09:00
Публикувано на 28 юни 2022 г. в 08:47 часа
Паркомясто
15.76 кв.м
20 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стоян Благоев Якимов
СРОК
от 01.07.2022 до 01.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.08.2022 09:00