ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
134.00 кв.м
Населено място
гр. Костинброд
ОКРЪЖЕН СЪД
София окръг
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Васил Ангелов Недялков
СРОК
от 25.06.2022 до 25.07.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.07.2022 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Поземлен имот с идентификатор 38978.900.1489, съгласно скица №15-990223-23.10.2020г., по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/13.08.2015г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 25.02.2020г., адрес на поземления имот: гр. Костинброд, п.к.2230, ул. „Иван Вазов“ №41, площ: 655 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м.), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 1489, квартал: 121, парцел: VIII, при съседи по скица: 38978.900.1488, 38978.900.1487, 38978.900.1486, 38978.900.5620, 38978.900.1490, 38978.900.6639, сгради, които попадат върху имота: 1. Сграда 38978.900.1489.1: застроена площ 134 кв. м., брой етажи 3, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, 2. Сграда 38978.900.1489.2: застроена площ 28 кв. м., брой етажи 1, предназначение: Хангар, депо, гараж и с описание по документ за собственост: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 624 (шестстотин двадесет и четири) кв. метра по доказателствен нотариален акт, а по скица с площ от 600,18 (шестстотин цяло и осемнадесет стотни) кв. метра, находящ се в строителните граници на населеното място с начин на трайно ползване - „Ниско застрояване", съставляващ №VIII-1489 (осми тире хиляда четиристотин осемдесет и девет) от квартал 121 (сто двадесет и едно) по действащия регулационен план на гр. Костинброд, област София, идентичен с парцел №IХ-1160 (девети отреден за имот планоснимачен номер хиляда сто и шестдесет) от квартал 131-А (сто тридесет и едно буква „А") по плана на града от 1961/1962 г., при съседи на имота по скица: улица, п. имот №IХ-1486, п.имот №ХХIII-1488 и п. имот №VII-1490, ведно с построената в имота сграда с идентификатор 38978.900.1489.1, съгласно скица №15-990234-23.10.2020г., по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/13.08.2015г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на кадастрална карта и кадастралните регистри, засягащо сградата: няма данни за изменение, адрес на сградата: гр. Костнброд, п.к. 2230, ул. „Иван Вазов“ №41, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 38978.900.1489, застроена площ: 134 кв. м., брой етажи: 3, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма и с описание по документ за собственост: МАСИВНА ТРИЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с мансарден етаж, цялата със застроена площ 150 (сто и петдесет) кв. метра и разгъната застроена площ 574 (петстотин седемдесет и четири) кв. метра, ведно с 1/8 (една осма) идеална част от Сграда с идентификатор 38978.900.1489.2, гр.Костинброд, община Костинброд, област София, по кадастралната карта и регистри, одобрени със Заповед РД-18-42/13.08.2015г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и регистри, засягащо сградата: няма данни за изменение, адрес на сградата: гр.Костинброд, п.к.2230, ул.“Иван Вазов“ №41, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор: 38978.900.1489, със застроена площ 28 кв. м., брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, брой етажи 1, предназначение: Хангар, депо, гараж, стар идентификатор – няма, номер по предходен план: няма.

На основание чл.485 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, e 190 600 лв. /сто и деветдесет хиляди и шестстотин лева/.

Всички желаещи да огледат продавания недвижим имот могат да сторят това всеки ден, през времетраенето на публичната продан, по посоченото по-горе местонахождение в гр.Костинброд, община Костинброд, област Софийска, ул.“Иван Вазов“ №41, след предварително обаждане на тел.0887 77 36 36.

Васил Ангелов Недялков
РЕГ. № ЧСИ
864
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Костинброд, ул. "Георги Сава Раковски" № 2а
Окръжен съд
Софийски окръжен съд /СОС/
Телефон
0721 66041
Публикувано на 24 юни 2022 г. в 11:02 часа
Къща с парцел
48.00 кв.м
20 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Губислав
Адрес
с. Губислав
ОКРЪЖЕН СЪД
София окръг
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стоян Атанасов Лазаров
СРОК
от 28.06.2022 до 28.07.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.07.2022 09:00