ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
2 240.00 кв.м
Населено място
с. Стежерово
Адрес
село Стежерово
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виктор Людмилов Стоянов
СРОК
от 18.07.2022 до 18.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.08.2022 10:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител Виктор Стоянов, рег. № 906, Район на действие ОС Плевен,

гр. Плевен, ул. „Димитър Константинов“ № 27, ет. 5, офис 505, тел. 064/977826, ел. поща [email protected]


Изпълнително дело №: 20209060400459

Протокол №: 154 / 22.06.2022 г.

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

 

Подписаният Частен съдебен изпълнител Виктор Стоянов, рег. № 906, Район на действие ОС Плевен ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 18.07.2022 г. до 18.08.2022 г. ще се проведе в сградата на Съдебната палата - гр. Левски в Съдебно изпълнителна служба, публична продажба приключваща в края на работното време на последния ден, на следния недвижим имот, собственост на КУИЛТИ ЛИМИТИД ЕООД по и.д. № 20209060400459, за удоволетворяване на вземането на ОБЩИНА ЛЕВСКИ, а именно:

недвижим имот, находящ се в село Стежерово, Община Левски, а именно: Урегулиран поземлен имот V-245 (римско пет за имот двеста четиридесет и пет) в квартал 21 (двадесет и едно) по плана на селото, целият с площ от 2 240 ( две хиляди двеста и четиридесет) квадратни метра, при граници: на север- улица, на юг- УПИ VI-240, в кв.21 на Илия Цвятков Вачевски, на изток УПИ VII-238, кв.21 на Монка и Веселин Димитрови, на запад: УПИ IV-244, кв.21 на наследниците на Илия Дамянов, заедно с построените в имота ЖИЛИЩНА СГРАДА с площ 40 (четиридесет) кв.м., ЛЯТНА КУХНЯ с площ 7.50 (седем цяло и петдесет стотни) кв.м. , СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА с площ 56 (петдесет и шест) кв.м. и НАВЕС С ОГРАДНИ СТЕНИс площ 30 (тридесет) кв.м.

при НАЧАЛНА ЦЕНА - 11 736.00 лв. /единадесет хиляди седемстотин тридесет и шест лева/

Тежести: възбрана с дв.вх. рег. №313/ 12.02.2021 г., вх.рег. № 310/ 12.02.2021 г., акт том 1, акт номер 26 в полза на Община Левски.

Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на ЧСИ Виктор Стоянов всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това на посочения адрес след предварителна уговорка в кантората на ЧСИ.

Задатъкът /залога/ - 10% върху оценката на продаваемия се имот съгл. чл.489, ал.1 от ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на частен съдебен изпълнител в РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД по и.д. № 20209060400459 IBAN: BG60RZBB91551006839010, BIC: RZBBBGSF.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с вносна бележка за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в деловодството на Съдебно изпълнителна служба при Районен съд – Левски, което се отразява в регистъра.

Забележка: Съгласно чл.489 ал.2 ГПК изр.второ: „Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Всяко наддавателно предложение се прави отделно.“. Съгласно чл.489 ал. 5 ГПК „Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок.“. Съгласно чл.489 ал. 6 ГПК „Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни.“

На 19.08.2022 г. в 10:30 часа, в сградата на Съдебната палата - гр. Левски в присъствието на явилите се наддавачи, частен съдебен изпълнител Виктор Стоянов обявява постъпилите наддавателни предложения за което съставя протокол и обявява купувача. На основание чл.492, ал.2 от ГПК, при обявяването на купувача, явилите се наддавачи могат устно да предлагат цена, по – висока с размер на един задатък.

 

Виктор Людмилов Стоянов
РЕГ. № ЧСИ
906
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Плевен, ул. "Димитър Константинов" № 27, ет.5, офис 505
Окръжен съд
Плевен
Телефон
064 977826
Публикувано на 12 май 2022 г. в 11:58 часа
Парцел с къща
1 060.00 кв.м
2 880.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Крушовене
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Цветозар Найденов Найденов
СРОК
от 07.06.2022 до 07.07.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
08.07.2022 10:00
Публикувано на 30 май 2022 г. в 16:57 часа
Парцел с къща
704.00 кв.м
16 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Никопол
Адрес
град Никопол, община Никопол, област Плевен , ул. " Морава" № 17
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виктор Людмилов Стоянов
СРОК
от 21.06.2022 до 21.07.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.07.2022 10:30
Публикувано на 23 юни 2022 г. в 14:40 часа
Парцел с къща
1 170.00 кв.м
10 872.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Обнова
Адрес
с. Обнова, община Левски, на ул. Преслав №7 / седем /
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виктор Людмилов Стоянов
СРОК
от 18.07.2022 до 18.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.08.2022 09:00
Публикувано на 23 юни 2022 г. в 14:50 часа
Парцел с къща
1 520.00 кв.м
10 296.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Козар Белене
Адрес
с. Козар Белене, община Левски, на ул. Васил Коларов № 30
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виктор Людмилов Стоянов
СРОК
от 18.07.2022 до 18.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.08.2022 09:00