ПЛОЩ
1 492.00 кв.м
Населено място
с. Железница
Район
Панчарево
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Сия Богданова Халаджова
СРОК
от 27.06.2022 до 27.07.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.07.2022 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Поземлен имот с идентификатор 29150.7106.532 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-36/17.06.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Железница, район „Панчарево“, площ - 1492 кв.м., трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно ползване - нива, стар идентификатор - няма, номер по предходен план - 000968, при съседи: 29150.7106.533, 29150.7106.562, 29150.7106.560, 29150.7106.530, 29150.7106.1049, 29150.7106.1050, 29150.7106.720 и 29150.7106.945.

Сия Богданова Халаджова
РЕГ. № ЧСИ
863
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, ул. Алабин No46, ет.1
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
02 9516069
уебсайт