ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
1 070.00 кв.м
Населено място
с. Малчика
Район
с. Малчика
Адрес
ул. Васил Коларов №11
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виктор Людмилов Стоянов
СРОК
от 18.07.2022 до 18.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.08.2022 09:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител Виктор Стоянов, рег. № 906, Район на действие ОС Плевен,

гр. Плевен, ул. „Димитър Константинов“ № 27, ет. 5, офис 505, тел. 064/977826, ел. поща [email protected]


Изпълнително дело №: 20209060400391

Протокол №: 153 / 22.06.2022 г.

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

 

Подписаният Частен съдебен изпълнител Виктор Стоянов, рег. № 906, Район на действие ОС Плевен ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 18.07.2022 г. до 18.08.2022 г. ще се проведе в сградата на Съдебната палата - гр. Левски- Съдебно изпълнителна служба, публична продажба приключваща в края на работното време на последния ден, на следния недвижим имот, собственост на ЛЕЙНУЕЙ КЪНСТРАКШЪН БЪЛГЕРИА ООД по и.д. № 20209060400391, за удоволетворяване на вземането на ОБЩИНА ЛЕВСКИ, а именно:

урегулиран поземлен имот в границите на урбанизираната територия / строителните граници на с. Малчика, община Левски, на ул. Васил Коларов №11 / единадесет / с площ от 1070 кв.м. / хиляда и седемдесет квадратни метра , с построените в него жилищна сграда, лятна кухня, гараж и стопанска сграда, който имот съгласно дворищно- регулационния план на селото утвърден със Заповед № 325/ 1998 г е означен с № VIII-113/ осми- сто и тринадедест / предназначен за индивидуално жилищно строителство, в квартал 28/ двадесет и осем/ при граници и съседи: от две страни улици, УПИ с № VII-120 на Иван Великов Първанов, УПИ с № IX-114 на Катерина Иванова Коева.

при НАЧАЛНА ЦЕНА – 6 840.00 лв. /шест хиляди осемстотин и четиридесет лева/

Тежести: възбрана с дв.вх.рег.№ 548/ 12.03.2021 г., вх. рег.№ 545/ 12.03.2021 г., акт том 1, акт номер 51 в полза на Община Левски.

Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на ЧСИ Виктор Стоянов всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това на посочения адрес след предварителна уговорка в кантората на ЧСИ.

Задатъкът /залога/ - 10% върху оценката на продаваемия се имот съгл. чл.489, ал.1 от ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на частен съдебен изпълнител в РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД по и.д. № 20209060400391 IBAN: BG60RZBB91551006839010, BIC: RZBBBGSF.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с вносна бележка за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в деловодството на Съдебно изпълнителна служба при Районен съд – Левски, което се отразява в регистъра.

Забележка: Съгласно чл.489 ал.2 ГПК изр.второ: „Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Всяко наддавателно предложение се прави отделно.“. Съгласно чл.489 ал. 5 ГПК „Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок.“. Съгласно чл.489 ал. 6 ГПК „Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни.“

На 19.08.2022 г. в 09:30 часа, в сградата на Съдебната палата - гр. Левски, в присъствието на явилите се наддавачи, частен съдебен изпълнител Виктор Стоянов обявява постъпилите наддавателни предложения за което съставя протокол и обявява купувача. На основание чл.492, ал.2 от ГПК, при обявяването на купувача, явилите се наддавачи могат устно да предлагат цена, по – висока с размер на един задатък.

 

Виктор Людмилов Стоянов
РЕГ. № ЧСИ
906
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Плевен, ул. "Димитър Константинов" № 27, ет.5, офис 505
Окръжен съд
Плевен
Телефон
064 977826
Публикувано на 27 май 2022 г. в 12:11 часа
Къща с парцел
650.00 кв.м
19 360.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Койнаре
Адрес
ул. „Девети IX” №32Б
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Татяна Бориславова Кирилова
СРОК
от 12.06.2022 до 12.07.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.07.2022 13:30
Публикувано на 15 юни 2022 г. в 15:11 часа
Къща с парцел
645.00 кв.м
15 360.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Сухаче
Адрес
с. Сухаче, ул. Вешка Данова №34
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виктор Людмилов Стоянов
СРОК
от 11.07.2022 до 11.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.08.2022 10:30
Публикувано на 23 юни 2022 г. в 14:17 часа
Къща с парцел
1 240.00 кв.м
7 920.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Малчика
Адрес
село Малчика
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виктор Людмилов Стоянов
СРОК
от 18.07.2022 до 18.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.08.2022 09:00
Публикувано на 27 юни 2022 г. в 13:52 часа
Къща с парцел
1 520.00 кв.м
7 560.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Градище
Адрес
с. Градище
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виктор Людмилов Стоянов
СРОК
от 29.07.2022 до 29.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.08.2022 10:30