ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
1 240.00 кв.м
Населено място
с. Малчика
Район
село Малчика
Адрес
село Малчика
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виктор Людмилов Стоянов
СРОК
от 18.07.2022 до 18.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.08.2022 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител Виктор Стоянов, рег. № 906, Район на действие ОС Плевен,

гр. Плевен, ул. „Димитър Константинов“ № 27, ет. 5, офис 505, тел. 064/977826, ел. поща [email protected]


Изпълнително дело №: 20209060400580

Протокол №: 152 / 22.06.2022 г.

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

 

Подписаният Частен съдебен изпълнител Виктор Стоянов, рег. № 906, Район на действие ОС Плевен ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 18.07.2022 г. до 18.08.2022 г. ще се проведе в сградата на Съдебната палата - гр. Левски - Съдебно изпълнителна служба, публична продажба приключваща в края на работното време на последния ден, на следния недвижим имот, собственост на ГОРКИ ЕООД по и.д. № 20209060400580, за удоволетворяване на вземането на ОБЩИНА ЛЕВСКИ, а именно:

урегулиран поземлен имот, находящ се в село Малчика, общ.Левски в границите на урбанизираната територия / строителни граници / на село Малчика, общ. Левски с площ по скица от 1240 кв.м. / хиляда двеста и четиридесет / квадратни метра, заедно с построените в него ДВЕ ПОЛУМАСИВНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ и ВТОРОСТЕПЕННА ПОСТРОЙКА, който имот съгласно дворищно- регулационния план на селото, утвърден със заповед № 325/ 1998 е означен с № VIII-43 /осем римско, четиридесет и три арабско/, предназначен за индивидуално жилищно строителство в квартал 25 / двадесет и пети /, при граници и съседи: улица, УПИ с № VII-42 на Янко Иванов Гамсъзов, УПИ с № VI-45 на наследници Крум Великов Бошнаков, УПИ IX- 44 на Петър Иванов Ешилков.

при НАЧАЛНА ЦЕНА – 7920.00 лв. /седем хиляди деветстотин и двадесет лева/

Тежести: възбрана с дв.вх.рег. № 308/ 12.02.2021 г., вх.рег. №309/ 12.02.2021 г., акт том 1, акт номер 22 вписана в полза на Община Левски.

Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на ЧСИ Виктор Стоянов всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това на посочения адрес след предварителна уговорка в кантората на ЧСИ.

Задатъкът /залога/ - 10% върху оценката на продаваемия се имот съгл. чл.489, ал.1 от ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на частен съдебен изпълнител в РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД по и.д. № 20209060400580 IBAN: BG60RZBB91551006839010, BIC: RZBBBGSF.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с вносна бележка за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в деловодството на Съдебно изпълнителна служба при Районен съд – Левски, което се отразява в регистъра.

Забележка: Съгласно чл.489 ал.2 ГПК изр.второ: „Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Всяко наддавателно предложение се прави отделно.“. Съгласно чл.489 ал. 5 ГПК „Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок.“. Съгласно чл.489 ал. 6 ГПК „Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни.“

На 19.08.2022 г. в 11:00 часа, в сградата на Съдебната палата - гр. Левски, в присъствието на явилите се наддавачи, частен съдебен изпълнител Виктор Стоянов обявява постъпилите наддавателни предложения за което съставя протокол и обявява купувача. На основание чл.492, ал.2 от ГПК, при обявяването на купувача, явилите се наддавачи могат устно да предлагат цена, по – висока с размер на един задатък.

Виктор Людмилов Стоянов
РЕГ. № ЧСИ
906
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Плевен, ул. "Димитър Константинов" № 27, ет.5, офис 505
Окръжен съд
Плевен
Телефон
064 977826
Публикувано на 15 юни 2022 г. в 15:11 часа
Къща с парцел
645.00 кв.м
15 360.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Сухаче
Адрес
с. Сухаче, ул. Вешка Данова №34
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виктор Людмилов Стоянов
СРОК
от 11.07.2022 до 11.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.08.2022 10:30
Публикувано на 23 юни 2022 г. в 13:59 часа
Къща с парцел
1 070.00 кв.м
6 840.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Малчика
Адрес
ул. Васил Коларов №11
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виктор Людмилов Стоянов
СРОК
от 18.07.2022 до 18.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.08.2022 09:30
Публикувано на 27 юни 2022 г. в 13:52 часа
Къща с парцел
1 520.00 кв.м
7 560.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Градище
Адрес
с. Градище
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виктор Людмилов Стоянов
СРОК
от 29.07.2022 до 29.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.08.2022 10:30
Публикувано на 27 юни 2022 г. в 14:22 часа
Къща с парцел
1 430.00 кв.м
7 416.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Градище
Адрес
с. Градище, община Левски, на ул. „Етър“ № 12
ОКРЪЖЕН СЪД
Плевен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виктор Людмилов Стоянов
СРОК
от 18.07.2022 до 18.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.08.2022 11:30