ПЛОЩ
3 699.00 кв.м
Населено място
с. Михилци
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Кремена Павлова Петрова
СРОК
от 15.08.2022 до 15.09.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.09.2022 13:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48564.126.1 (четиридесет и осем хиляди петстотин шестдесет и четири точка сто двадесет и шест точка едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Михилци, община Хисаря, област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-777/01.11.2019г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имота: с. Михилци, местност ПРЕКИТЕ НИВИ , площ: 3699 кв.м. ( три хиляди шестстотин деветдесет и девет квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: нива, Категория на земята: 6 (шеста), с номер по предходен план: 126001 ( сто двадесет и шест хиляди и едно ), Съседи: 48564. 93.1, 48564.126.2, 48564.92.121, 48564.92.143

Кремена Павлова Петрова
РЕГ. № ЧСИ
818
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пловдив, ул."Ангел Кънчев" 8, ет.1, офис 1
Окръжен съд
Пловдив
Телефон
032 638585
Мобилен телефон
0889 716 119
Публикувано на 27 юни 2022 г. в 15:07 часа
Земеделска земя
3 597.00 кв.м
2 280.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Михилци
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Кремена Павлова Петрова
СРОК
от 15.08.2022 до 15.09.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.09.2022 11:00
Публикувано на 27 юни 2022 г. в 15:19 часа
Земеделска земя
600.00 кв.м
400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Михилци
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Кремена Павлова Петрова
СРОК
от 15.08.2022 до 15.09.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.09.2022 12:00
Публикувано на 27 юни 2022 г. в 15:34 часа
Земеделска земя
501.00 кв.м
400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Михилци
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Кремена Павлова Петрова
СРОК
от 15.08.2022 до 15.09.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.09.2022 09:00
Публикувано на 27 юни 2022 г. в 15:39 часа
Земеделска земя
1 298.00 кв.м
848.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Михилци
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Кремена Павлова Петрова
СРОК
от 15.08.2022 до 15.09.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.09.2022 10:00