ПЛОЩ
1 298.00 кв.м
Населено място
с. Михилци
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Кремена Павлова Петрова
СРОК
от 15.08.2022 до 15.09.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.09.2022 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48564.19.19 (четиридесет и осем хиляди петстотин шестдесет и четири точка деветнадесет точка деветнадесет), по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Михилци, община Хисаря, област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-777/01.11.2019г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение, адрес на поземления имота: с. Михилци, местност  ГЕШОВИЦА, площ: 1298 кв.м. (хиляда двеста деветдесет и  осем квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: нива, Категория на земята: 8 (осма), с номер по предходен план: 019019 ( деветнадесет хиляди и деветнадесет ), Съседи: 48564.19. 16, 48564.19.18, 48564.19.20, 48564.19.15, 48564.19.8

Кремена Павлова Петрова
РЕГ. № ЧСИ
818
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пловдив, ул."Ангел Кънчев" 8, ет.1, офис 1
Окръжен съд
Пловдив
Телефон
032 638585
Мобилен телефон
0889 716 119
Публикувано на 27 юни 2022 г. в 15:07 часа
Земеделска земя
3 597.00 кв.м
2 280.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Михилци
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Кремена Павлова Петрова
СРОК
от 15.08.2022 до 15.09.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.09.2022 11:00
Публикувано на 27 юни 2022 г. в 15:19 часа
Земеделска земя
600.00 кв.м
400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Михилци
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Кремена Павлова Петрова
СРОК
от 15.08.2022 до 15.09.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.09.2022 12:00
Публикувано на 27 юни 2022 г. в 15:28 часа
Земеделска земя
3 699.00 кв.м
2 360.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Михилци
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Кремена Павлова Петрова
СРОК
от 15.08.2022 до 15.09.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.09.2022 13:00
Публикувано на 27 юни 2022 г. в 15:34 часа
Земеделска земя
501.00 кв.м
400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Михилци
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Кремена Павлова Петрова
СРОК
от 15.08.2022 до 15.09.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.09.2022 09:00