ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
66 869.00 кв.м
Населено място
с. Шарково
Адрес
поземлен имот с идентификатор 83051.24.249
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 01.08.2022 до 01.09.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.09.2022 14:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878  И.ХРИСТОВА

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

 

Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите,че съгл.чл.487 и сл.ГПК от 01.08.2022 г.-до 01.09.2022г.  ще се проведе нова ПЪРВА публична продан след определяне на начална цена по изп. дело20228780400308, в сградата на РС-Елхово, като на 02.09.2022 г. в 14.00ч. в зала на съда ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижим имот с цел удовлетворяване вземането на АПС БЕТА БЪЛГАРИЯ ООД, а именно:

ТЕРЕН с начин на трайно ползване: Др.тер.нестоп., с площ от 66.874 дка., находящ се в землището на с.Шарково, община Болярово, съставляващ по документ за собственост поземлен имот № 000249  по картата на възстановена собственост на землището на с.Шарково, представляващ поземлен имот с идентификатор 83051.24.249 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Шарково, Община Болярово, с адрес: с.Шарково, с площ 66 869 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, при граници на по­земления имот: ПИ с идентификатори №№83051.24.213 и 83051.24.253, в който са застроени шест броя сгради с обща застроена площ по документ за собственост от 574.50 кв.м., а именно: МАСИВНА СГРАДА № 1 парк, със застроена площ от 167  кв.м., на един етаж, сглобяема конструкция, построена 1986 г., представляваща сграда с идентификатор 83051.24.249.1 с площ по КК 166 кв.м.; МАСИВНА СГРАДА № 2 - парк със застроена площ от 167  кв.м., на един етаж, сглобяема конструкция, построена 1986 г., представляваща сграда с идентификатор 83051.24.249.2 с площ по КК 166 кв.м.;МАСИВНА СГРАДА № 3 - битова, със застроена площ от 113 кв.м., на един етаж, масивна конструкция, построена 1973 г. представляваща сграда с идентификатор 83051.24.249.3 с площ по КК 118кв.м.; ПОЛУМАСИВНА СГРАДА № 4 - тоалетна със застроена площ от 7.5 кв.м., на един етаж, полумасивна конструкция,  построена 1973 г., представляваща сграда с идентификатор 83051.24.249.4 с площ по КК 14кв.м /в деня на описа не съществува, разрушена е/; МАСИВНА СГРАДА № 5 - склад, със застроена площ от 108 кв.м., сглобяема конструкция, незавършено строителство, започната 1978 г., представляваща сграда с идентификатор 83051.24.249.6 с площ по КК 17 кв.м.;МАСИВНА СГРАДА № 6 - КПП, със застрое­на площ от 12 кв.м., на един етаж, полумасивна конструкция, построена 1978 г., представляваща сграда с идентификатор 83051.24.249.5 с площ по КК 473кв.м.;

- Цената на имотите, от която ще започне проданта, съгл.чл. 485 ГПК е в размер на 98 398 лв. /деветдесет и осем хиляди триста деветдесет  осем лева/.

Имотите са собственост на ОРФИ ООД. Тежести: възбрана в полза на взискателя.

За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение.

Предложенията се подават в канцелярията на ДСИ Елхово,което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ.

При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС.

За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик.

Проданта приключва в края на работния ден-01.09.2022г. -17,00ч.

 

Гр.Ямбол, 28.06.2021г.     ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова

Ирина Станева Христова
РЕГ. № ЧСИ
878
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Ямбол, ул.”Парчевич” №4, ет.1
Окръжен съд
Ямбол
Телефон
046 623003
Мобилен телефон
0889300913
Публикувано на 10 юни 2022 г. в 15:54 часа
Други
66.70 кв.м
25 272.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ямбол
Адрес
гр. Ямбол, ул. „Георги Бенковски” № 2, вх.А, ет.4,
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 25.07.2022 до 25.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.08.2022 09:00
Публикувано на 13 юни 2022 г. в 11:43 часа
Други
53.00 кв.м
34 632.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Елхово
Адрес
гр.Елхово, ул. „Ал. Стамболийски” № 112
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 25.07.2022 до 25.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.08.2022 14:00
Публикувано на 13 юни 2022 г. в 12:27 часа
Други
59.00 кв.м
48 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Ямбол
Адрес
гр. Ямбол, жк Златен рог бл.18, вх. В, ет. 4 ап. 57
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 25.07.2022 до 25.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.08.2022 09:00
Публикувано на 13 юни 2022 г. в 15:36 часа
Други
74.00 кв.м
23 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Елхово
Адрес
гр.Елхово, ул. „Ал. Стамболийски” № 119
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 25.07.2022 до 25.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.08.2022 14:00