ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
311.00 кв.м
Населено място
гр. Пещера
Адрес
ул. „Атанас Горов“ № 12
ОКРЪЖЕН СЪД
Пазарджик
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Добромир Иванов Даскалов
СРОК
от 27.08.2022 до 27.09.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.09.2022 14:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/3 ид. част (една трета идеална част) от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56277.502.588 (пет, шест, две, седем, седем, точка, пет, нула, две, точка, пет, осем, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-14/20.06.2014 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Пeщера, п.к. 4550, ул. „Атанас Горов“ № 12, с площ: 311 кв. м. (триста и единадесет квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), номер по предходен план: 1047, квартал: 68, при съседи на поземления имот: 56277.502.9619, 56277.502.587, 56277.502.586, 56277.502.585, 56277.502.584, 56277.502.589, ВЕДНО с находящия се в поземлен имот с идентификатор 56277.502.588: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56277.502.588.3.1 (пет, шест, две, седем, седем, точка, пет, нула, две, точка, пет, осем, осем, точка, три, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-14/20.06.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение със Заповед 18-14550-02.12.2014 г./02.12.2014 г. на Началник на СГКК - Пазарджик, с адрес на самостоятелния обект в сграда: гр. Пeщера, п.к. 4550, ул. „Атанас Горов“ № 12, ет. 0, с площ: 84,52 кв. м. (осемдесет и четири цяло и петдесет и две стотни квадратни метра), с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), при съседи на самостоятелния обект в сграда: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 56277.502.588.3.2, със стар идентификатор 56277.502.588.1.4, който СОС с идентификатор 56277.502.588.3.1 е разположен в СГРАДА с идентификатор 56277.502.588.3 (пет, шест, две, седем, седем, точка, пет, нула, две, точка, пет, осем, осем, точка, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера, общ. Пещера, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-14/20.06.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с последно изменение със Заповед 18-14550-02.12.2014 г./02.12.2014 г. на Началник на СГКК - Пазарджик, с адрес на сградата: гр. Пeщера, п.к. 4550, ул. „Атанас Горов“ № 12, със застроена площ: 91 кв. м. (деветдесет и един квадратни метра), брой етажи: 3 (три), предназначение на сградата: жилищна сграда – многофамилна, съгласно копие от кадастрална карта с данни от КРНИ и с описание по акт за собственост: 1/3 ид. част (една трета идеална част) от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ X – 1047 (десети, римско, тире, хиляда четиридесет и седем, арабско), целият е площ от 279 кв. м. (двеста седемдесет и девет квадратни метра), а след изменение на вътрешната дворищна регулационна линия - с площ от 276,50 кв. м. (двеста седемдесет и шест цяло и петдесет стотни квадратни метра), находящ се в квартал 68 (шестдесет и осем) по плана на гр. Пещера, ВЕДНО с ЦЕЛИЯ ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ от построената в имота ДВУЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, състояща се от приземен и два редовни жилищни етажа, цялата със застроена площ от 84,51 кв. м. (осемдесет и четири цяло и петдесет и една стотни квадратни метра), ВЕДНО с правото на надстрояване на трети редовен жилищен етаж върху съществуващия втори жилищен етаж, при съседи на имота: от изток - УПИ XIV - 1044, 1053, от югоизток - УПИ VIII - 1045, от юг - УПИ IX - 1046, от югозапад - улица, от северозапад - УПИ XI - 1048, 1049 и от север - УПИ VII - 1043, с административен адрес на имота: гр. Пещера, ул. „Атанас Горов“ № 12.

Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 30 600,00 лв. (тридесет хиляди и шестстотин лева), съставляваща 90 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 494, във връзка с чл. 485 от ГПК.

Добромир Иванов Даскалов
РЕГ. № ЧСИ
887
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пазарджик, ул. "Александър Стамболийски" № 41, ет.2, офис 6
Окръжен съд
Пазарджик
Телефон
034 460119
Мобилен телефон
0894489331
уебсайт