ПЛОЩ
2 380.00 кв.м
Населено място
с. Кабиле
Адрес
УПИ XII-420, целият с площ от 1290 кв.м., от които за ПИ 505 е с площ 1090 кв. м., в кв. 30 по плана на село Кабиле, община Тунджа, обл. Ямбол, заедно с построените в имота: ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 01.08.2022 до 01.09.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.09.2022 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878  И.ХРИСТОВА

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите,че съгл.чл.476  ГПК от 01.08.2022 г.-до 01.09.2022г.  ще се проведе нова ПЪРВА публична продан след определяне на начална цена по изп. дело20158780400723, в сградата на РС-Ямбол, като на 02.09.2022 г. в 9.00 ч. в зала №5 на ЯРС  ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижим имот с цел   удовлетворяване вземането на „С.Г.Груп” ЕАД, а именно:

УПИ XII-420, целият  с площ от 1290 кв.м., от които за ПИ 505 е с площ 1090 кв. м., в кв. 30 по плана на село Кабиле, община Тунджа, обл. Ямбол, заедно с построените в имота: ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, изградена на полунива, със ЗП от 178 кв.м. и РЗП 297 кв.м., ГАРАЖ със ЗП от 31 кв.м., барбркю, басейн и всички подобрения в имота, при граници: улица, УПИ I-302, УПИ II-419; УПИ III-309; УПИ X-308; УПИ IX-307; УПИ XIII-309 - Цената, от която ще започне проданта, съгл.чл.485 ГПК е в размер на 242 600 лв. /двеста четиридесет и две хиляди  и шестстотин лева/.

Имотът е собственост на Георги Марков Георгиев и Лидия Венелинова Георгиева, учредени са:   първа по ред ипотека  в полза на взискателя по делото, вписана в Сл Вп Ямбол на 21.12.2006 г., втора по ред ипотека в полза на взискателя по делото, вписана в Сл Вп Ямбол на 23.10.2007 г., наложена е възбрана в полза на Юробанк България, вписана в Сл Вп Ямбол за ½ идеална част от имота на 12.04.2013 г., възбрана в полза на Миланов и Попов ООД, вписана в Сл Вп Ямбол за ½ идеална част от имота на 20.06.2014 г., възбрана в полза на взискателя по ИД, вписана в Сл Вп Ямбол на 07.10.2015 г.

За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцелярията на ДСИ при РС-Ямбол, което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ.

При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС.

За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик.

Проданта приключва в края на работния ден-01.09.2022г-17,00ч.

 

.Гр.Ямбол, 30.06.2022г.           ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова

Ирина Станева Христова
РЕГ. № ЧСИ
878
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Ямбол, ул.”Парчевич” №4, ет.1
Окръжен съд
Ямбол
Телефон
046 623003
Мобилен телефон
0889300913
Публикувано на 17 юни 2022 г. в 12:15 часа
Парцел с къща
3 340.00 кв.м
7 600.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Златари
Адрес
с.Златари общ.Тунджа обл.Ямболска, на ул.”Космос”№22
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 25.07.2022 до 25.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.08.2022 09:00
Публикувано на 18 юли 2022 г. в 11:09 часа
Парцел с къща
2 600.00 кв.м
13 280.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Лозенец
Адрес
село Лозенец, община Стралджа, област Ямбол
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Дженко Георгиев Дженков
СРОК
от 25.07.2022 до 25.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.08.2022 14:15
Публикувано на 18 юли 2022 г. в 16:59 часа
Парцел с къща
980.00 кв.м
2 720.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Иречеково
Адрес
Поземлен имот IV-2 с площ 1500кв.м. в кв.30 по плана на с.Иречеково обл.Ямболска, заедно с построената в него масивна жилищна сграда с площ 66квм,
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 15.08.2022 до 15.09.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.09.2022 09:00
Публикувано на 20 юли 2022 г. в 14:11 часа
Парцел с къща
1 510.00 кв.м
19 200.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Генерал Инзово
Адрес
ДВОРНО МЯСТО, находящо се в село Генерал Инзово, община Тунджа, област Ямбол, представляващо УПИ IX – 378 в квартал 34, с площ 1510 кв.м., от които 1355 кв.м. от ПИ 378, заедно с построените в него ДВУЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ от 92 кв.м.,
ОКРЪЖЕН СЪД
Ямбол
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ирина Станева Христова
СРОК
от 15.08.2022 до 15.09.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.09.2022 09:00