ПЛОЩ
1 110.00 кв.м
Населено място
с. Лом Черковна
Адрес
ИД 64/2018г - с. Лом Черковна, общ. Бяла, ул. Камчия 18
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 31.07.2022 до 31.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
01.09.2022 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ № 8859 / 29.06.2022

Изпълнително дело №: 20188330400064

Подписаният Венцислав Маринов – частен съдебен изпълнител №833, обявявам на интересуващите се, ч е от 31.07.2022 г. до 31.08.2022 г. в съдебна зала на Районен съд Бяла ще се проведе продажба на следния недвижим имот, собственост на ЕВДОКИЯ МИХАЙЛОВА СТОЕВА , а именно:

  ¾ ид.ч. /три четвърти идеални части/ от ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ 1110 кв.м. /хиляда сто и десет квадратни метра/, находящо се в с. Лом Черковна, общ. Бяла, обл. Русе, с адрес: ул. Камчия 18, представляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ III-314 /три римско тире три едно четири арабско/, квартал 49 /четиридесет и девет/ по регулационния план на селото, одобрен със заповед № 2206/1962 г., ведно с ¾ ид.ч. /три четвърти идеални части/ от построената в имота ПОЛУМАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, при граници и съседи на поземления имот: улица, УПИ IX-314, улица, УПИ II-315.

 

ЦЕНА: 3 834.00 лв.

вписани Възбрани в полза на ОБЩИНА РУСЕ - ОТДЕЛ МДТ

Определям всеки понеделник и сряда от 15:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.

Желаещите да купят могат да се явят в кантората на съдебния изпълнител в работно време, за да прегледат книжат. За участие в проданта всеки наддавач има право на едно писмено предложение към което прилага квитанция за внесен задатък в размер на 10% от обявената цена по сметка в ЦКБ АД Русе: BG11 CECB 9790 1072 1049 01 , BIC : CECBBGSF. Посочената в наддавателното предложение цена с цифри и думи не може да надвишава 30 % от първоначално обявената. Книжата се подават в запечатан плик в регистратурата на Районен съд Бяла.

Проданта приключва в края на работното време на съда на 31.08.2022 г. , уч аствалите в публичната продан на 01.09.2022 г. в 10:00:00 ч . трябва да се явят в заседателна зала на Районен съд Бяла за обявяване на купувача предложил най-висока цена. След отваряне на наддавателните предложения може да се пристъпи към устно наддаване на основание чл.492 ал.2 от ГПК. Купувачът в двуседмичен срок от обявяването му за купувач е длъжен да внесе предложената от него цена, като приспадане внесения задатък.

Венцислав Йорданов Маринов
РЕГ. № ЧСИ
833
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Русе, ул."Александровска" № 17
Окръжен съд
Русе
Телефон
082 822699; 082 822399
уебсайт
Публикувано на 7 юли 2022 г. в 10:56 часа
Парцел с къща
1 132.00 кв.м
3 347.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Просена
Адрес
ИД 948/2015г. - с. Просена, ул. Хаджи Димитър № 12
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 18.07.2022 до 18.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.08.2022 10:00
Публикувано на 5 август 2022 г. в 09:01 часа
Парцел с къща
489.00 кв.м
2 920.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Русе
Адрес
местност Капаклийка
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Цветанка Стойчева Георгиева
СРОК
от 15.08.2022 до 15.09.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.09.2022 09:00
Публикувано на 5 август 2022 г. в 09:09 часа
Парцел с къща
922.00 кв.м
3 024.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Пиргово
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Цветанка Стойчева Георгиева
СРОК
от 15.08.2022 до 15.09.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.09.2022 09:00
Публикувано на 9 август 2022 г. в 08:51 часа
Парцел с къща
1 650.00 кв.м
18 144.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Смирненски
Адрес
ИД 1042/2018г. - с. Смирненски, ул. Цар Освободител 10
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Венцислав Йорданов Маринов
СРОК
от 29.08.2022 до 29.09.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.09.2022 10:00