ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
276.00 кв.м
Населено място
с. Искра
Адрес
с. Искра, Площад "Лерин" № 7
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Тодор Иванов Луков
СРОК
от 25.07.2022 до 25.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.08.2022 12:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ИД20158200400013 - Универсален магазин, съставляващ втори етаж от двуетажна масивна сграда (ресторант и универсален магазин) със застроена площ от 276 (двеста седемдесет и шест) кв.м. с административен адрес с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив, площад „Ленин“ № 7, при граници на етажа по скица: от всички страни фасадни стени, отдолу – търговски обект на РПК „Подкрепа“ с. Тополово, ведно с ½ (една втора) идеални части от общите части на сградата, застроена в дворно място от 600 (шестстотин) кв.м., находящо се в с. Искра, общ. Първомай, обл. Пловдив, съставляващо урегулиран поземлен имот І (първи) ресторант – 346 (триста четиридесет и шест) в кв. 38 (тридесет и осеми) по регулационния план на с. Искра, Пловдивска област, одобрен със Заповед № 308/1971 год., при граници на УПИ по скица: улица, УПИ II-347, УПИ XIV-344 и УПИ XV-345 поща. Уличната и дворищната регулация са приложени.

Началната цена, от която ще започне публичната продан е в размер на 64 440,00 лв. (шестдесет и четири хиляди четиристотин и четиридесет лева), съставляваща 90 % от началната цена на първата публична продан, съгласно чл. 494 във вр. с чл. 485 от ГПК.

Тодор Иванов Луков
РЕГ. № ЧСИ
820
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пловдив, ул."Хан Кубрат" № 1, ет.5, офис 506
Окръжен съд
Пловдив
Телефон
032 650072
Мобилен телефон
0895662576
уебсайт
Публикувано на 20 юли 2022 г. в 11:59 часа
Магазин
620.50 кв.м
1 192 320.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Пловдив
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Людмила Тодорова Мурджанова
СРОК
от 07.08.2022 до 07.09.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
08.09.2022 14:00