ПЛОЩ
7 000.00 кв.м
Населено място
гр. Несебър
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Д-р Росица Стоянова Стоянова
СРОК
от 05.09.2022 до 05.10.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.10.2022 11:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

7000/7873 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 51500.507.372, съгласно скица № 15-347223-01.04.2022 г.  находящ се в КК Слънчев бряг - запад, общ. Несебър, обл. Бургас по кадастралната карта и кадастралните регистри,одобрени със Заповед РД-18-46/18.08.2006г. на Изп. директор на АК, последно измемнение: 23.05.2019 г., с адрес на имота гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг – запад, с площ от 7873 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг курортно-рекреационен обект, номер по предходен план: 508, квартал 2202, парцел I, предишен идентификатор: няма, при съседи: 51500.507.387, 51500.507.363, 51500.507.366, 51500.507.610 и 51500.507.373, а съгласно нотариален акт УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  УПИ I-508 по плана на к.к. Слънчев бряг- запад, общ. Несебър, с площ от 7874,00 кв.м. , при граници на имота: от три стани улици - УПИ IV, УПИ IX-506, който урегулиран поземлен имот съгласно заповед №780/21.10.2004г. на Кмета на община Несебър за частично изменение на ПУП-План за регулация на УПИ-508, УПИ II -508, УПИ III-508, в кв.2202 по плана на КК Слънчев бряг-запад обединени три урегулирани поземлени имота: Урегулиран поземлен имот УПИ I- 508 в квартал 2202 по плана на Слънчев бряг-запад, с площ от 3937 кв.м. при граници на имота: от две страни улица УПИ 506, УПИ III- 508, УПИ IX -506. Урегулиран поземлен имот УПИ II-508 с площ от 1969 кв.м. при граници на имота: от две страни улици, УПИ I-508, УПИ II. Урегулиран поземлен имот УПИ III-508 в кв. 2202 по плана на Слънчев бряг-запад с площ от 1969 кв.м. при граници на имота от две страни улици: УПИ I-508, УПИ II-508, УПИ IX-506. Поземленият имот е застроен и сградите изградени върху него не са обект на публичната продан.

Д-р Росица Стоянова Стоянова
РЕГ. № ЧСИ
706
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Несебър 8230, ул.”Иван Вазов” №14
Окръжен съд
Бургас
Телефон
0554 43143
Мобилен телефон
0888494136
Публикувано на 5 август 2022 г. в 13:25 часа
Парцел
1 000.00 кв.м
30 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Несебър
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Д-р Росица Стоянова Стоянова
СРОК
от 05.09.2022 до 05.10.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.10.2022 10:00
Публикувано на 22 август 2022 г. в 10:28 часа
Парцел
1 000.00 кв.м
216.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Драганци
Адрес
с. ДРАГАНЦИ, общ. КАРНОБАТ,  обл. БУРГАС,  УПИ XIV-125, кв. 31
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 04.09.2022 до 04.10.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.10.2022 14:30
Публикувано на 22 август 2022 г. в 10:40 часа
Парцел
2 040.00 кв.м
288.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Искра
Адрес
с. ИСКРА, общ. КАРНОБАТ, обл.БУРГАС, УПИ III-304, кв. 20
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 04.09.2022 до 04.10.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.10.2022 14:30
Публикувано на 22 август 2022 г. в 10:50 часа
Парцел
5 000.00 кв.м
16 056.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Кошарица
Адрес
с. КОШАРИЦА,  общ.  НЕСЕБЪР,  местност „КАЗАКОВА КУРИЯ”
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Делян Илиянов Николов
СРОК
от 12.09.2022 до 12.10.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.10.2022 13:30