ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Екстри
Вода, Електрозахранване
ПЛОЩ
576.00 кв.м
Населено място
с. Казичене
Район
Панчарево
Адрес
с. Казичене, ул. Никола Петков № 64
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Галин Стоянов Костов
СРОК
от 08.08.2022 до 08.09.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.09.2022 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Изпълнително дело №: 20209240400406

Изходящ №: 32889 / 04.08.2022 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА

НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

 

Долуподписаният Частен съдебен изпълнител ГАЛИН КОСТОВ, рег. № 924, Район на действие СГС, уведомявам интересуващите се, че по изпълнително дело № 20209240400406, насрочвам ВТОРА ПУБЛИЧНА ПРОДАН /поради нестанала първа/ на следния недвижим имот, собственост на ЦВЕТАН ЛЮБЕНОВ ВЕЛИЧКОВ, длъжник по изпълнителното дело за удовлетворяване на вземането на взискателя НОВО ФИНАНС ООД C ЕИК 203806803 с адрес гр. Варна р-н Одесос ул. Цар Иван Страцимир № 2А, а именно:

Дворно място, находящо се в землището на село Казичене – София, съставляващо парцел III – 1069 / трети отреден за имот планоснимачен номер хиляда шестдесет и девети / в квартал 45 / четиридесет и пети/ по регулационния план на град София – село Казичене, целият с пространство от 540 / петстотин и четиридесет / квадратни метри, при съседи на същия: улица, Григор Минков Пенев, Методи Георгиев Младенов и друга улица, който недвижим имот съгласно схема от АГКК представлява поземлен имот с идентификатор № 35239.6107.821 / тридесет и пет хиляди двеста тридесет и девет, точка, шест хиляди сто и седем, точка, осемстотин двадесет и едно/, находящ се в с. Казичене, общ. Столична, обл. София (столица), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 24.02.2014г., с адрес на поземления имот: с. Казичене, район Панчарево, ул. Никола Петков № 64 /шестдесет и четири/, с площ 576 /петстотин седемдесет и шест/ кв. м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване ( до 10 /десет/ m /метра/ ), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 821 /осемстотин двадесет и едно/, квартал: 45 /четиридесет и пет/, парцел: III /трети/, съседи: 35239.6107.804 /тридесет и пет хиляди двеста тридесет и девет, точка, шест хиляди сто и седем, точка, осемстотин и четири/, 35239.6107.1797 /тридесет и пет хиляди двеста тридесет и девет, точка, шест хиляди сто и седем, точка, хиляда седемстотин деветдесет и седем/, 35239.6107.820 /тридесет и пет хиляди двеста тридесет и девет, точка, шест хиляди сто и седем, точка, осемстотин и двадесет/, 35239.6107.2106 /тридесет и пет хиляди двеста тридесет и девет, точка, шест хиляди сто и седем, точка, две хиляди сто и шест/, 35239.6107.822 /тридесет и пет хиляди двеста тридесет и девет, точка, шест хиляди сто и седем, точка, осемстотин двадесет и две/, ведно с построената в мястото ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, снабдена с Удостоверение за търпимост №139 от 24.08.2017 г., изд. от Главния Архитект на НАГ, Столична Община, представляваща сграда с идентификатор 35239.6107.821.1 /тридесет и пет хиляди двеста тридесет и девет, точка, шест хиляди сто и седем, точка, осемстотин двадесет и едно, точка, едно/, находяща се в с. Казичене, общ. Столична, обл. София (столица), по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-77/21.12.2010г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 17.02.2016г., с адрес на имота: с. Казичене, район Панчарево, ул. Никола Петков № 64, разположена в поземлен имот с идентификатор 35239.6107.821 /тридесет и пет хиляди двеста тридесет и девет, точка, шест хиляди сто и седем, точка, осемстотин двадесет и едно/, със застроена площ по кадастрална схема: 90 /деветдесет/ кв.м., а по разрешение за строеж и одобрен архитектурен проект: 84 /осемдесет и четири/ кв. метра и кубатура: 472 /четиристотин седемдесет и два/ куб. м. , брой етажи: 2 (два), състояща се съгласно одобрени строителни книжа от: сутерен застроен на кота + 0, 00 /плюс минус нула/ метра, с площ от 84 /осемдесет и четири / кв. метра от два гаража и две избени помещения, първи жилищен етаж, застроена на кота + 2, 40 /плюс две цяло и четиридесет стотни/ метра с площ от 100 /сто/ кв. метра от: входно антре, стая-дневна, стая- спалня, трапезария, кухня и баня, втори жилищен етаж, застроен на кота + 5, 10 /плюс пет цяло и десет стотни/ метра с площ от 100 /сто/ кв. метра от: входно антре, стая-дневна, стая- спалня, трапезария, кухня и баня, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, с предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма.

ЗАБЕЛЕЖКА: Съгласно Протокол за опис на недвижим имот от 24.06.2021г. по изпълнително дело № 20209240400406 по описа на ЧСИ Галин Костов, рег. № 924, сутеренът на ЕДНОФАМИЛНАТА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор № 35239.6107.821.1, разположена в гореописаното дворно място се състои от три стаи, гараж и санитарно помещение, а вторият жилищен етаж от сградата представлява таванско помещение.

 

Върху недвижимият имот има вписана договорна ипотека, учредена с Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 17, том V, рег. № 15544, дело № 746/2018г., на Нотариус Цветанка Симеонова Николова – рег. № 030, вписан в Служба по вписванията – гр. София с дв. вх. № 61639/25.09.2018г., под акт № 50, том 31, за обезпечаване на вземането на кредитора НОВО ФИНАНС ООД, ЕИК 203806803 със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. Цар Иван Страцимир № 2 А.

 

Други вписвания:

 

1.Възбрана, вписана в Служба по вписвания – гр. София с вх. рег. № 38154/17.07.2020г., том № 8, акт № 187, дв. вх. рег. № 37264/17.07.2020г.;

 

2.Възбрана, вписана в Служба по вписвания – гр. София с вх. рег. № 38155/17.07.2020г., том 8, акт № 195, дв. вх. рег. № 37272/17.07.2020г;

 

3.Договорна ипотека, вписана в Служба по вписвания – гр. София, с вх. рег. № 34001/30.05.2018г., том 16, акт № 23, дв. вх. рег. № 33348/30.05.2018г.;

 

Началната цена, от която ще започне наддаването е в размер на 238543.20 лева /двеста тридесет и осем хиляди петстотин четиридесет и три лева и двадесет стотинки/, без включен ДДС, който няма да се начислява в последствие .

 

Проданта ще се проведе в сградата на Софийски районен съд, бул. „Цар Борис III“ № 54, от 08.08.2022г. до 08.09.2022г. и ще приключи в края на работното време на последния ден. На 09.09.2022г., в началото на работния ден, в присъствието на явилите се наддавачи, ще се състави Протокол по реда на чл. 492, ал. 1 от ГПК.

 

Оглед на недвижимите имоти може да се извършва всеки делничен ден през времетраенето на публичната продан посочено по-горе в диапазона от 10:00ч. - 14:00ч. след предварителна уговорка с пазача Донка Величкова – 08 89156811, а книжата за проданта са на разположение на всеки, който се интересува от имотите, в канцеларията на Софийски районен съд, бул. „Цар Борис III“ № 54.

 

До участие в търга се допускат кандидати, които представят документ за внесен депозит в размер на 10 % от обявената начална продажна цена по сметка на ЧСИ Галин Костов, а именно: банкова сметка ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД, IBAN BG68IABG74795000455802, BIC код IABGBGSF, с титуляр ГАЛИН СТОЯНОВ КОСТОВ. Документът за внесен депозит се представя в оригинал.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с думи и цифри и подава наддавателното си предложение заедно с квитанция за внесения депозит в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, посочени в чл. 490, ал. 1 от ГПК, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни.

Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър.

 

Частен съдебен изпълнител:..........................................

/ подпис и печат /

Галин Стоянов Костов
РЕГ. № ЧСИ
924
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, бул.„Евлоги и Христо Георгиеви" №97,eт.5
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
02 4170001
Мобилен телефон
0896603011
Публикувано на 6 юли 2022 г. в 11:24 часа
Парцел с къща
725.00 кв.м
84 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Мало Бучино
Адрес
с. Мало Бучино, ул. "Орлица" № 44
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милен Иванов Бъзински
СРОК
от 11.07.2022 до 11.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.08.2022 11:00
Публикувано на 19 юли 2022 г. в 16:43 часа
Парцел с къща
127.00 кв.м
29 100.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
ул. Буземска № 5
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Росица Иванова Апостолова
СРОК
от 25.07.2022 до 25.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
26.08.2022 10:30