ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
Етаж
3
ПЛОЩ
88.98 кв.м
Населено място
с. Бистрица
Адрес
с. Бистрица, район Панчарево, ул. "Симеоновско шосе", бл. С, ет.3, ап.С-5
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 08.08.2022 до 08.09.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.09.2022 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Недвижим имот, находящ се в изградената в степен на завършеност „груб строеж” СГРАДА „С“, част от «ЖИЛИЩНИ СГРАДИ „А“, „Б“, „С“ и „Д“», която Сграда „С“ е заснета като сграда с идентификатор 04234.6926.175.3, със застроена площ 290 кв.м. и с РЗП 1433 кв.м., брой етажи: 4, с предназначение: жилищна сграда – многофамилна, стар идентификатор – няма, номер по предходен план- няма, изградена съгласно Разрешение за строеж 178 от 04.06.2008г. на СО- район Панчарево, архитектурен проект одобрен на 26.09.2008г. на СО, район „Панчарево” и архитектурен проект-преработка одобрен на 05.03.2019г. на СО, район „Панчарево”, построена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 04234.6926.175 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Бистрица, община Столична, област София (столица), одобрени със заповед РД-18-51/03.11.2011г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота село Бистрица, район Панчарево, улица „Симеоновско шосе“, с площ от 3395 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 метра/, стар идентификатор: няма, при съседи по кадастрална скица: поземлени имоти с идентификатори: 04234.6926.679, 04234.6926.599, 04234.6928.3451, 04234.6926.595, 04234.6926.677, с номер по предходен план и съгласно документ за собственост съставляващ УПИ I-175 (първи, отреден за имот с планоснимачен номер сто седемдесет и пет), в квартал 10 (десет), по плана на град София, местност „Вилна зона Калфин дол“, с площ от 3468 (три хиляди четиристотин шестдесет и осем) кв.м., при съседи по документ за собственост: от три страни улици, запад — горски фонд и общински път, а именно: апартамент С-5 (пет), който имот съгласно Схема №15-465929-30.04.2022г. е заснет като самостоятелен обект в сграда с идентификатор 04234.6926.175.3.5, заснет по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/03.11.2011г., при последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект: няма данни за изменение, с адрес на имота: с. Бистрица, район Панчарево, ул. "Симеоновско шосе", бл. С, ет.3, ап.С-5, който самостоятелен обект се намира на етаж 3 в сграда с идентификатор 04234.6926.175.3, с предназначение: жилищна сграда- многофамилна, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 04234.6926.175, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, при брой нива на обекта: 1, с посочена в документа площ: 88.98 кв.м., прилежащи части: 2,17 % идеални части общите части на сградите, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж- 04234.6926.175.3.6, под обекта- 04234.6926.175.3.2, над обекта- 04234.6926.175.3.8, който имот е подробно описан на стр. 7, т.4.3.1. от Нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти акт 95, том I, дело 87 от 2017г. на нотариус с рег. 344 на НК, вписан в АВ с акт 27, том LХХIII, дело 23086 от 2017г. и съобразно този акт представлява апартамент на кота +2,85 м. (плюс две цяло и осемдесет и пет стотни метра), състоящ се от дневна - трапезария - кухня, две спални, коридор, баня - тоалетна, перално, тоалетна, балкон, при съседи: апартамент С -6, асансьор, етажна площадка, стълбище, от две страни двор, заедно с 2,17 % (две цяло и седемнадесет стотни върху сто) идеални части, а съгласно разпределение на площите след поправка по чл.154 от ЗУТ от 02.02.2019г. 2.18% от общите части на сградите, равняваща се на 7.60кв.м. и от право на строеж за построяването им и прилежащото му мазе А5 с площ 3,70кв.м. при съседи на мазето: коридор, мазе №A4, калкан и мазе А6

За повече информация вижте прикаченото обявление!

Ренета Милчева Василева
РЕГ. № ЧСИ
790
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, ул.”Княз Борис Ι” №130, ет.1
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
02 9898255
Мобилен телефон
0884719783
Публикувано на 11 юли 2022 г. в 12:05 часа
Тристаен апартамент
96.64 кв.м
288 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
кв. Бояна, ул. "Беловодски път" № 65, ет.1
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мария Красинова Цачева
СРОК
от 15.07.2022 до 15.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.08.2022 09:00
Публикувано на 13 юли 2022 г. в 17:43 часа
Тристаен апартамент
88.15 кв.м
176 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр. София, район „Илинден“, ж.к. „Илинден“, блок 127б, вход „Б“, ет.3, ап.27
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милен Иванов Бъзински
СРОК
от 18.07.2022 до 18.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.08.2022 11:00
Публикувано на 14 юли 2022 г. в 11:25 часа
Тристаен апартамент
77.50 кв.м
40 053.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
ж.к. Ботунец, бл. 20, ет. 2, вх. Б, ап. 6
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Миладин Петров Миладинов
СРОК
от 20.07.2022 до 22.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
23.08.2022 09:00
Публикувано на 28 юли 2022 г. в 11:30 часа
Тристаен апартамент
97.00 кв.м
231 936.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр. София, ул. "Г. С. Раковски" № 49
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милен Иванов Бъзински
СРОК
от 29.07.2022 до 29.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.08.2022 11:00