ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
2 141.00 кв.м
Населено място
гр. Добрич
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 19.08.2022 до 19.09.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.09.2022 08:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Недвижим имот, находящ се в град Добрич, община Добрич, с административен адрес: бул.“Трети март“ № 102 /сто и две/, представляващ поземлен имот с площ от 2055 кв.м./две хиляди петдесет и пет квадратни метра/ - по скица, а съгласно акт за собственост 2141 кв.м./две хиляди сто четиридесет и един квадратни метра/ с идентификатор 72624.634.20 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, три, четири, точка, две, нула/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповер ДР-18-15/12.05.2005г на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със Заповед КД-14-08-Д-776/08.06.2006г на началника на СГКК-Добрич, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за хранително-вкусовата промишленост, с номер по предходен план: III, квартал: 20, парцел: XX, при граници и съседи: 72624.634.4, 72624.634.3, 72624.634.19, 72624.634.18., ведно с построената в имота СГРАДА със застроена площ от 537 кв.м./петстотин тридесет и седем квадратни метра/ с идентификатор 72624.634.20.1 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, три, четири, точка, две, нула, точка, едно/ , брой етажи: 1/един/ с предназначение: промишлена сграда 
 Описание:Оценяваният имот се намира по второстепенна улица с изход на бул.“Трети март“, а адмиинистративният адрес е бул. “Трети март” № 102 в промишлена зона “Запад” на гр. Добрич.Поземленият имот е ограден от всички страни, към улицата е с масивна ограда-тухлен измазан зид с височина от 2,00м., Промишлената сграда е с масивна конструкция-бетонови основи и колони, носещи стени-тухлени, покрив скатен, дограма метална за входни врати, за прозорци –ПВЦ дограма. Трите врати са портални метални с размери 5,40х4,40м., едната е подменена с ролетна ПВЦ щора,  Обособени са две части в сградата-западна и източна и между тях складово помещение. Общо добро състояние на сградата към момента на огледа. 
 Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Договорна ипотека № 121, том 5, дв.вх.рег.№ 11181 от 30.07.2008г на СВ Добрич, подновена с Акт № 172, том 3, дв.вх.рег.№ 4987 от 27.06.2018г на СВ Добрич;  Възбрана, вписана под № 45, том 2, дв.вх.рег.№ 4448 от 10.05.2011г на СВ Добрич, Възбрана, вписана под № 147, том 1, дв.вх.рег.№ 2418  от 24.02.2012г, Възбрана, вписана под № 42, том 3, дв.вх.рег.№ 3917 от 27.05.2021г на СВ Добрич.

Лучия Тасева Тасева
РЕГ. № ЧСИ
737
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Добрич, ул. Независимост №12, ет. 2
Окръжен съд
Добрич
Телефон
058 600313
Мобилен телефон
0894 808709
уебсайт
Публикувано на 28 юни 2022 г. в 08:44 часа
Производствен имот
534.00 кв.м
165 040.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Победа
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Николай Петров Ников
СРОК
от 11.07.2022 до 11.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.08.2022 09:00
Публикувано на 8 юли 2022 г. в 14:16 часа
Производствен имот
3 485.00 кв.м
1 740 348.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Славеево
Адрес
с.Славеево, общ.Добричка, Стопански двор
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Диляна Георгиева Илиева-Костадинова
СРОК
от 11.07.2022 до 11.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.08.2022 10:30
Публикувано на 26 юли 2022 г. в 10:37 часа
Производствен имот
36.00 кв.м
2 016.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Добрич
Адрес
ул."Хан Тервел" №176
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 30.07.2022 до 30.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
31.08.2022 09:00
Публикувано на 5 август 2022 г. в 16:32 часа
Производствен имот
323.00 кв.м
89 280.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Добрич
Адрес
бул."25-ти септемрви" №49
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 19.08.2022 до 19.09.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.09.2022 08:30