ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
323.00 кв.м
Населено място
гр. Добрич
Адрес
бул."25-ти септемрви" №49
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 19.08.2022 до 19.09.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.09.2022 08:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Недвижим имот, находящ се в град Добрич, община Добрич, с административен адрес: бул.'25-ти септември“ № 49/четиридесет и девет/, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 323 кв.м./триста двадесет и три квадратни метра/ с идентификатор 72624.611.233/седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, едно, точка, две, ри, три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Добрич, одобрени със Заповер ДР-18-15/12.05.2005г на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е със Заповед КД-14-08-Д-986/24.07.2006г на началника на СГКК-Добрич, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за дърводобивната и дървообработващата промишленост, с номер по предходен план: 611.211, при граници и съседи: 72624.611.234, 72624.611.232, 72624.611.210, ведно с построената в имота СГРАДА със застроена площ от 310 кв.м./триста и десет квадратни метра/ с идентификатор 72624.611.233.1/седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, едно, точка, две, три, три, точка, едно/, брой етажи: 1/един/ с предназначение: складова база, склад; 
 Описание:Описание:Оценяваният имот се намира по ул. „Генерал Т. Кантарджиев“, а административният адрес е бул. “25-ти септември” № 49 в промишлена зона “Север” на гр. Добрич.  Наоколо са изградени предимно складове за съхранение на стоки, машини и автомобили. Промишлената сграда е масивна, монолитна с бетонови основи, колони, пояси и греди. Носещи стени-тухлени, покрив плосък от панелни платна, покрити с битум и ламарина, дограма метална с метални рамки на прозорци и метални портални врати – 4 броя, с размери 5,40х4,40м. Обособени са и две входни единични метални врати. Сградата е снабдена с ел. инсталация, ВиК инсталация няма.
 Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Договорна ипотека № 121, том 5, дв.вх.рег.№ 11181 от 30.07.2008г на СВ Добрич, подновена с Акт № 172, том 3, дв.вх.рег.№ 4987 от 27.06.2018г на СВ Добрич;  Възбрана, вписана под № 45, том 2, дв.вх.рег.№ 4448 от 10.05.2011г на СВ Добрич, Възбрана, вписана под № 147, том 1, дв.вх.рег.№ 2418  от 24.02.2012г, Възбрана, вписана под № 42, том 3, дв.вх.рег.№ 3917 от 27.05.2021г на СВ Добрич.

Лучия Тасева Тасева
РЕГ. № ЧСИ
737
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Добрич, ул. Независимост №12, ет. 2
Окръжен съд
Добрич
Телефон
058 600313
Мобилен телефон
0894 808709
уебсайт
Публикувано на 28 юни 2022 г. в 08:44 часа
Производствен имот
534.00 кв.м
165 040.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Победа
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Николай Петров Ников
СРОК
от 11.07.2022 до 11.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.08.2022 09:00
Публикувано на 8 юли 2022 г. в 14:16 часа
Производствен имот
3 485.00 кв.м
1 740 348.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Славеево
Адрес
с.Славеево, общ.Добричка, Стопански двор
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Диляна Георгиева Илиева-Костадинова
СРОК
от 11.07.2022 до 11.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.08.2022 10:30
Публикувано на 26 юли 2022 г. в 10:37 часа
Производствен имот
36.00 кв.м
2 016.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Добрич
Адрес
ул."Хан Тервел" №176
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 30.07.2022 до 30.08.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
31.08.2022 09:00
Публикувано на 5 август 2022 г. в 16:30 часа
Производствен имот
2 141.00 кв.м
117 360.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Добрич
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 19.08.2022 до 19.09.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.09.2022 08:30