ПЛОЩ
1 381.00 кв.м
Населено място
с. Просеник
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Д-р Росица Стоянова Стоянова
СРОК
от 07.09.2022 до 07.10.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.10.2022 11:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

     1/4 ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – НИВА, с плош от 5,525 дка, в местността „КАВЛАКА”, VIII категория, съставлляващ имот №031033 по плана за земеразделяне на землището на село Просеник, ЕКАТТЕ 58640, общ. Руен, обл. Бургас, при граници и съседи: имот №031032 – изоставена нива на Кристина Николова Йотова, №031028 изоставена нива на Тодор Ралев Кехайов, №031029 изоставена нива на Златко Апостолов Друмев, №000057 - полски път на Община Руен, №031032  - изоставена нива стопанисва общината, №031036 - изоставена нива на Антоан Михайлов Миланов, №031035 – изоставена нива на Петка Митева Роева, а съгласно скица № 15-417647-18.04.2022 г. – ¼ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ  с идентификатор 58640.31.33, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Просеник, общ. Руен, област Бургас, одобрени със Заповед РД-18-236/29.06.2020г. на Изп. Директор на АК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 22.12.2020 г., с адрес на поземления имот: с. Просеник, м-т „Кавлака”,  с площ: 5524,00 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставена орна земя, категория на земята: 8, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 031033, съседи: 58640.31.32, 58640.31.35, 58640.31.119, 58640.31.36, 58640.31.29, 58640.31.28.    

Д-р Росица Стоянова Стоянова
РЕГ. № ЧСИ
706
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Несебър 8230, ул.”Иван Вазов” №14
Окръжен съд
Бургас
Телефон
0554 43143
Мобилен телефон
0888494136
Публикувано на 26 август 2022 г. в 09:54 часа
Земеделска земя
10 182.00 кв.м
27 240.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Созопол
Адрес
гр. Созопол, местност Алепу
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивелина Борисова Божилова
СРОК
от 29.08.2022 до 29.09.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.09.2022 10:00
Публикувано на 26 август 2022 г. в 10:00 часа
Земеделска земя
5 171.00 кв.м
13 840.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Созопол
Адрес
гр. Созопол, местност Алепу
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивелина Борисова Божилова
СРОК
от 29.08.2022 до 29.09.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.09.2022 10:00
Публикувано на 26 август 2022 г. в 10:05 часа
Земеделска земя
10 174.00 кв.м
27 224.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Созопол
Адрес
гр. Созопол, местност Алепу
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивелина Борисова Божилова
СРОК
от 29.08.2022 до 29.09.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.09.2022 10:00
Публикувано на 26 август 2022 г. в 10:09 часа
Земеделска земя
5 998.00 кв.м
16 048.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Созопол
Адрес
гр. Созопол, местност Алепу
ОКРЪЖЕН СЪД
Бургас
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ивелина Борисова Божилова
СРОК
от 29.08.2022 до 29.09.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.09.2022 10:00