ПЛОЩ
1 362.00 кв.м
Населено място
с. Царичино
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 05.09.2022 до 05.10.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.10.2022 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с. Царичино, ул. „Седма“, с идентификатор 48982.501.367 /четири, осем, девет, осем, две, точка, пет, нула, едно, три, шест, седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед 300-5-104/11.12.2003 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 1362 /хиляда триста шестдесет и два/ кв.м., предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, при съседи: 48982.501.372, 48982.335.234, 48982.335.235, 48982.501.296, 48982.501.383 
 Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Обезпечителна възбрана, вписана в СВ – гр. Балчик, акт №149, том 1, дв.вх.рег.№1487/23.06.2016 г., Възбрана, вписана в СВ – гр. Балчик, акт №223, том 1, дв.вх.рег.№2401/09.10.2018 г. по изпълнително дело №20187370401285; Възбрана, вписана в СВ – гр. Балчик, акт №214, том 1, дв.вх.рег.№2488/08.10.2019 г. по изпълнително дело №20197370401065, Възбрана, вписана в СВ – гр. Балчик, акт №163, том 1, дв.вх.рег.№1194/12.05.2022 г. по изпълнително дело №20187370401285.

Лучия Тасева Тасева
РЕГ. № ЧСИ
737
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Добрич, ул. Независимост №12, ет. 2
Окръжен съд
Добрич
Телефон
058 600313
Мобилен телефон
0894 808709
уебсайт
Публикувано на 28 юни 2022 г. в 14:27 часа
Парцел
630.00 кв.м
10 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Божурец
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виктория Енчева Рогова
СРОК
от 05.09.2022 до 05.10.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.10.2022 09:00
Публикувано на 28 юни 2022 г. в 14:32 часа
Парцел
631.00 кв.м
11 016.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Божурец
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виктория Енчева Рогова
СРОК
от 05.09.2022 до 05.10.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.10.2022 09:00
Публикувано на 28 юни 2022 г. в 14:42 часа
Парцел
715.00 кв.м
4 500.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Божурец
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виктория Енчева Рогова
СРОК
от 05.09.2022 до 05.10.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.10.2022 09:00
Публикувано на 24 август 2022 г. в 08:50 часа
Парцел
490.00 кв.м
34 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Оброчище
Адрес
в.з."Изгрев", ул."Осма" №13
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 05.09.2022 до 05.10.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.10.2022 09:00