ПЛОЩ
2 699.00 кв.м
Населено място
с. Умаревци
Адрес
местност "Чоловски блок"
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 30.08.2022 до 30.09.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.10.2022 14:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

13.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 75112.23.7 /седем пет едно едно две точка две три точка седем/, находящ се в с. Умаревци, общ. Ловеч, обл. Ловеч, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-69/01.11.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, адрес на поземления имот: с. Умаревци, местност ЧОЛОВСКИ БЛОК, площ: 2699 кв. м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Нива, категория на земята: 4 /четвърта/, при граници и съседи на имота: № 75112.23.106, № 75112.23.20, № 75112.23.8, № 75112.48.19.

 

<br />Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление  по изп. дело № 1581/18 <br /><br /><strong>Повече информация и снимки на <a href="http://velislavpetrov.com">www.velislavpetrov.com</a><br />Лице за контакт в кантората –Василена Спасова – съдебен деловодител, тел. 0879 071 603, <br />email: <a href="[email protected]">spasova_v @velislavpetrov.com</a></str

ong>

 

Велислав Любомиров Петров
РЕГ. № ЧСИ
879
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Ловеч, ул. "Търговска" № 20, ет.2
Окръжен съд
Ловеч
Телефон
068 699460
Мобилен телефон
0875308460
уебсайт
Публикувано на 15 август 2022 г. в 13:35 часа
Земеделска земя
7 996.00 кв.м
4 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Дойренци
Адрес
местност "Дреновски връх"
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 30.08.2022 до 30.09.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.10.2022 14:00
Публикувано на 15 август 2022 г. в 13:40 часа
Земеделска земя
4 999.00 кв.м
2 972.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Умаревци
Адрес
местност "Под птицекомбинат"
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 30.08.2022 до 30.09.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.10.2022 14:00
Публикувано на 15 август 2022 г. в 13:44 часа
Земеделска земя
3 400.00 кв.м
1 967.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Умаревци
Адрес
местност "Пясъка"
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 30.08.2022 до 30.09.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.10.2022 14:00
Публикувано на 15 август 2022 г. в 13:52 часа
Земеделска земя
9 299.00 кв.м
5 671.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Умаревци
Адрес
местност "Кюклюк"
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 30.08.2022 до 30.09.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.10.2022 14:00