ПЛОЩ
5 333.33 кв.м
Населено място
с. Дебрене
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 02.10.2020 до 02.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.11.2020 08:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

- 1/3 ид. ч. от Недвижим имот с начин на трайно ползване – НИВА с площ от 16000 кв.м. (шестнадесет хиляди квадратни метра) , трета категория, находящ се в землището на село Дебрене, местност “МЕШЕЛИКА”, община Добричка, област Добрич, представляващ имот с идентификатор №20359.15.20 (две, нула, три, пет, девет, точка, едно, пет, точка, две, нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дебрене, община Доричка, област Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-194/14.08.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи имоти с идентификатори: №20359.15.29, №20359.15.21, №20359.15.14 и №20359.15.33 
 Описание: поземленият имот е разположен на равен терен с правилна правоъгълна форма, среден за масива с достъпот запад по полски път. Всички съседни поземлени имоти са обработваеми земеделски земи. Поземленият имот се обработва, арендува се.
 Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Добрич: 
договор за аренда под №157, том 5, книга ВПИСВАНИЯ, дв.вх.рег.№2988/11.04.2019 г. сключен за срок от 5 стопански години
възбрана под №167, том 1, книга ВЪЗБРАНИ, дв.вх.рег.№1877/15.03.2018 г.
възбрана под №69, том 1, книга ВЪЗБРАНИ, дв.вх.рег.№1219/09.02.2015 г.

Лучия Тасева Тасева
РЕГ. № ЧСИ
737
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Добрич, ул. Независимост №12, ет. 2
Окръжен съд
Добрич
Телефон
058 600313
Мобилен телефон
0894 808709
уебсайт
Публикувано на 18 август 2020 г. в 16:53 часа
Земеделска земя
1 562.50 кв.м
1 980.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Градница
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 05.10.2020 до 05.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.11.2020 09:00
Публикувано на 18 август 2020 г. в 17:00 часа
Земеделска земя
4 687.50 кв.м
6 600.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Градница
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 05.10.2020 до 05.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.11.2020 10:00
Публикувано на 11 септември 2020 г. в 09:34 часа
Земеделска земя
15 004.00 кв.м
24 840.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Земенци
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 02.10.2020 до 02.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.11.2020 08:30
Публикувано на 14 септември 2020 г. в 10:52 часа
Земеделска земя
1 665.50 кв.м
3 120.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Балчик
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Слави Русев Сербезов
СРОК
от 12.10.2020 до 12.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.11.2020 09:00