ПЛОЩ
2 070.00 кв.м
Населено място
гр. Добринище
Адрес
гр. Добринище, м. „Свети Илия”
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Николов Цеклеов
СРОК
от 12.09.2022 до 12.10.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.10.2022 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Предмет на публичната продан е ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 21498.30.29 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/15.12.2007 год. на Изпълнителния директор на АГГК, адрес на поземления имот: местност Свети Илия, площ: 2070 кв. м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Ливада, стра идентификатор: няма, номер по предходен план: 030029, съседи: 21498.30.28, 21498.47.18, 21498.29.303, 21498.30.265,  а съгласно нотариален акт за покупко-продажба на недв. имот, представлява: Земеделски поземлен имот № 21498.30.29 (две, едно, четири, девет, осем, точка, три, нула, точка, две, девет) по кадастрална карта на гр. Добринище, общ. Банско, одобрена със заповед № РД-18-92/15.12.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК – София, находящ се в местността „Свети Илия”, с площ от 2070 (два декара и седемдесет) кв.м., трайно предназначение: Земеделска; Начин на трайно ползване – Ливада, стар идентификатор: № 030029, при съседи: имот № 21498.30.265, имот № 21498.29.303, имот № 21498.47.18, имот № 21498.30.2

Имотът се намира в дясно по черен път преди гр. Добринище  при влизане от Банско.     Обектът, предмет  на оценката е  земеделска земя с начин на трайно ползване: Ливада.

Имотът се намира в местността „Свети Илия”. Районът, в който е ситуиран оценяваният обект, е с неизградена инженерна инфраструктура.  Приблизителни координати:   41.822511, 23.548113

Привлекателност на района: слаба;

Тенденции за развитие на района:  слаба;

Тенденции на развитите на пазарните цени на имотите: спадащи

Пазарно предлагане на собственост от оценявания вид: стабилно

Пазарно търсене на собственост от оценявания вид: слабо;

Търсене и предлагане на имоти от оценявания тип:  предлагането превишава многократно търсенето. 

Инженерна инфраструктура на района. Районът, в който е ситуиран оценявания обект е без  изградена  инженерна инфраструктура. Мястото е с голям наклон и неоградено.

          Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител.

            Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4  ГПК /.

Георги Николов Цеклеов
РЕГ. № ЧСИ
702
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Разлог, ул.”Бяла река” №14
Окръжен съд
Благоевград
Телефон
0747 80809
Мобилен телефон
0888975144
уебсайт
Публикувано на 24 август 2022 г. в 15:41 часа
Други
320.46 кв.м
90 720.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Банско
Адрес
гр. Банско ул. „Явор“ № 34
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Николов Цеклеов
СРОК
от 30.08.2022 до 30.09.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.10.2022 09:00
Публикувано на 9 септември 2022 г. в 10:05 часа
Други
146.43 кв.м
88 933.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Банско
Адрес
гр.Банско, п.к. 2770, ул.“Цар Симеон“ ет.-1
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Шукри Шукри Дервиш
СРОК
от 12.09.2022 до 12.10.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.10.2022 09:00
Публикувано на 9 септември 2022 г. в 14:49 часа
Други
0.00 кв.м
83 146.98 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Банско
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Шукри Шукри Дервиш
СРОК
от 12.09.2022 до 12.10.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.10.2022 11:00
Публикувано на 13 септември 2022 г. в 14:01 часа
Други
600.00 кв.м
161 145.87 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Банско
Адрес
гр. Банско, ул. „Пирин” №2,
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Николов Цеклеов
СРОК
от 19.09.2022 до 19.10.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.10.2022 11:00