ПЛОЩ
2 500.00 кв.м
Населено място
с. Орляк
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 05.10.2020 до 05.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.11.2020 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

- 2/4 ид. ч. от недвижим имот с начин на трайно ползване – НИВА с площ от 5001 кв.м. (пет хиляди и една стотна квадратни метра) , втора категория, находящ се в землището на село Орляк, местност “ЗАД САЛМАНАРМАХЛЕ”, община Тервел, област Добрич, представляващ имот с идентификатор №53953.36.11 (пет, три, девет, пет, три, точка, три, шест, точка, едно, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Орляк, община Тервел, област Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-1429/06.08.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, при граници и съседи имоти с идентификатори: №53953.36.10, №53953.36.32, №53953.36.31, №53953.36.12 и №53953.36.182 
 Описание: поземленият имот е разположен нa равен терен, с правилна правоъгълна форма, издължен в посока север/юг, среденза парцела с достъп от север по полски път, гранични с обработваема земя. За имота има сключен договор за аренда, според който целият дрок на договорът е за 10 стопански години, считано от 01.10.2016 г.
 Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Тервел: 
 - възбрана №104, том 1, книга ВЪЗБРАНИ, дв.вх.рег.№1844/27.09.2018 г.
 - договор за аренда №278, том 3, книга ВПИСВАНИЯ, дв.вх.рег.№2496/25.11.2016 г. за срок от 10 стопански години, считано от 01.10.2016 г.

Лучия Тасева Тасева
РЕГ. № ЧСИ
737
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Добрич, ул. Независимост №12, ет. 2
Окръжен съд
Добрич
Телефон
058 600313
Мобилен телефон
0894 808709
уебсайт
Публикувано на 16 септември 2020 г. в 11:15 часа
Парцел
955.00 кв.м
4 480.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Самуилово
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 05.10.2020 до 05.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.11.2020 09:00
Публикувано на 18 септември 2020 г. в 09:26 часа
Парцел
11 598.00 кв.м
90 792.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Рогачево
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Николай Петров Ников
СРОК
от 19.10.2020 до 19.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.11.2020 09:00
Публикувано на 28 септември 2020 г. в 12:55 часа
Парцел
629.00 кв.м
22 720.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Божурец
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 05.10.2020 до 05.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.11.2020 11:00
Публикувано на 28 септември 2020 г. в 13:13 часа
Парцел
623.00 кв.м
22 720.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Божурец
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 05.10.2020 до 05.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.11.2020 11:00