ПЛОЩ
1 562.50 кв.м
Населено място
с. Градница
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 05.10.2020 до 05.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.11.2020 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

- 1/4 ид. ч. от от недвижим имот с начин на трайно ползване – НИВА с площ от 6251 кв.м. (шест хиляди двеста петдесет и един квадратни метра), трета категория, находящ се в землището на село Градница, местност “………………..”, община Тервел, област Добрич, представляващ имот с идентификатор №17590.7.23 (едно, седем, пет, девет, нула, точка, седем, точка, две, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Градница, община Тервел, област Добрич, одобрени със Заповед №РД-18-187/23.04.2020 г. на Изпълнителния директор на АГКК, със номер по предходен план 007023, при граници и съседи имоти с идентификатори: №17590.7.22, №17590.7.40, №17590.7.24 и №17590.7.63 
 Описание: поземленият имот е разположен на равен терен, с малка денивилация. Има правилна правоъгълна форма, среденза прцела, с достъп по полски път от север, стопансива се, обработва се. 
 ¾ ид. ч. от горепосочения недвижим имот са изнесени на публична продан по изпълнително дело №20137370401029 по опис на ЧСИ Лучия Тасева.
 Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Тервел: 
възбрана под №70, том 1, книга ВЪЗБРАНИ, дв.вх.рег.№1354/18.07.2018 г.
възбрана под №3, том 1, книга ВЪЗБРАНИ, дв.вх.рег.№48/16.01.2018 г.
възбрана под №74, том 1, книга ВЪЗБРАНИ, дв.вх.рег.№1845/02.09.2014 г.
възбрана под №58, том 1, книга ВЪЗБРАНИ, дв.вх.рег.№1688/01.09.2011г.
договор за аренда №123, том 2, книга ВПИСВАНИЯ, дв.вх.рег.№1041/16.05.2011г. сключен за срок от 11 години, считано от 01.11.2010 г. до 01.11.2021 г.

Лучия Тасева Тасева
РЕГ. № ЧСИ
737
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Добрич, ул. Независимост №12, ет. 2
Окръжен съд
Добрич
Телефон
058 600313
Мобилен телефон
0894 808709
уебсайт
Публикувано на 18 август 2020 г. в 12:34 часа
Земеделска земя
5 333.33 кв.м
8 208.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Дебрене
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 02.10.2020 до 02.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.11.2020 08:30
Публикувано на 18 август 2020 г. в 17:00 часа
Земеделска земя
4 687.50 кв.м
6 600.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Градница
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 05.10.2020 до 05.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.11.2020 10:00
Публикувано на 11 септември 2020 г. в 09:34 часа
Земеделска земя
15 004.00 кв.м
24 840.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Земенци
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 02.10.2020 до 02.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.11.2020 08:30
Публикувано на 14 септември 2020 г. в 10:52 часа
Земеделска земя
1 665.50 кв.м
3 120.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Балчик
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Слави Русев Сербезов
СРОК
от 12.10.2020 до 12.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.11.2020 09:00