ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Панел
ПЛОЩ
21.50 кв.м
Населено място
гр. Добрич
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 29.09.2020 до 29.10.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.10.2020 08:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

- ГАРАЖ № 1 /едно/, находящ се в гр. Добрич, ж.к. „Добротица“, блок№ 32 /тридесет и две/, вход „В“, стар адрес: ж.к. „Хан Аспарух“ № 32 /тридесет и две/; представляващ самостоятелен обект в сграда № 72624.621.19.4.21 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, едно, точка, едно, девет, точка, четири, точка, две, едно/, попадащ в сграда № 72624.621.19.4 / седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, едно, точка, едно, девет, точка, четири/ по кадастралната карта на гр. Добрич, със застроена площ от 21.50 /двадесет и едно цяло и петдесет стотни/ кв.метра, ведно с 0,610 % идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 2.86 / две цало осемдесет и шест стотни/ кв.метра и 0.610 % идеални части от отстъпеното право на строеж върху поземлен имот №72624.621.19 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, едно, точка, едно, девет/, при съседни самостоятелни обекти на жилището: на същия етаж: 72624.621.19.4.22; 72624.621.19.4.19; 72624.621.19.4.23; и 72624.621.19.4..18; под обекта-няма.;над обекта-няма 
 Описание: Гаражът се намира на партерен етаж в седем етажна монолитна сграда и се състои от едно помещение с подход от изток по асфалтов път. Жилищният блок, в който се намира оценявания имот е въведен в експлоатация през 1995 год. 
 Началната цена, от която започва наддаването е в размер на 8424.00 лв. (осем хиляди четиристотин двадесет и четири лева) 
законна ипотека № 137, том І, дв. вх. рег. № 9587/21.06.2007г., учредена до размера на сумата от 46600 лева, подновена с акт №251, том 2, книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ, дв.вх.рег.№3984/27.04.2017 г.
възбрана № 128, том ІV, дв. вх. рег. № 11451/30.10.2012г.
възбрана № 185, том ІІ, дв. вх. рег. № 6492/19.07.2016г.
искова молба № 106, том І, дв. вх. рег. № 17614/10.12.2008г.
съдебно решение № 78, том ХVІ, дв. вх. рег. 9085/17.09.2010г. 

Лучия Тасева Тасева
РЕГ. № ЧСИ
737
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Добрич, ул. Независимост №12, ет. 2
Окръжен съд
Добрич
Телефон
058 600313
Мобилен телефон
0894 808709
уебсайт
Публикувано на 23 септември 2020 г. в 11:29 часа
Гараж
13.00 кв.м
6 500.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Добрич
Адрес
ул.Методи Кусевич №26, ет.2
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Слави Русев Сербезов
СРОК
от 02.10.2020 до 02.11.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.11.2020 09:00
Публикувано на 25 септември 2020 г. в 11:00 часа
Гараж
16.46 кв.м
8 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Каварна
Адрес
гр. Каварна, ул. „Здравец” 6, разположен в сграда 2
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Виктория Енчева Рогова
СРОК
от 02.11.2020 до 02.12.2020
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.12.2020 09:00