ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Екстри
Вода, Електрозахранване, Панорама, Регулация
Етаж
1
ПЛОЩ
132.00 кв.м
Населено място
гр. Петрич
Адрес
ж. к. „Самуил”, бл.20, ет.1
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Николов Цеклеов
СРОК
от 07.10.2022 до 07.11.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
08.11.2022 11:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Предмет на публичната продан е „КАФЕ-АПЕРИТИВ” – едноетажен с панелна конструкция – със застроена площ от 132 кв. м.(сто тридесет и два квадратни метра), състоящ се от търговска част, със застроена площ от 110 кв. м. (сто и десет квадратни метра) и обслужваща част, състояща се от санитарен възел, кухня и входно антре, находящ се в партерния етаж на седем етажната масивна желязо-бетонна сграда – блок № 20 (двадесет) в ж.к. „Самуил”, построен в общински УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VІІ (седем) в кв. 355 (триста петдесет и пет) по плана на град Петрич, утвърден със Заповед № І-С 16 от 14.01.2000 г. на Кмета на Община Петрич, при граници и съседи на урегулирания поземлен имот по скица: от изток – улица, север – УПИ – ІХ (девет), от запад – улица и празно място, който представлява Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56126.600.523.7.14 /петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест точка шестстотин точка петстотин двадесет и три точка седем точка четиринадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-70/14.12.2010год. на Изпълнителния директор на АГКК. Адрес на имота: гр.Петрич, п.к.2850, ул. ж. к. „Самуил”, бл.20, ет.1, обект /кафе-аперитив/; Самостоятелният обект се намира на етаж 1 в в сграда с идентификатор 56126.600.523.7, брой надземни етажи 7, брой подземни етажи 0, предназначение Жилищна сграда – многофамилна, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор №56126.600.523 /петдесет и шест хиляди сто двадесет и шест точка шестстотин точка петстотин двадесет и три/ с адрес на поземления имот: гр. Петрич, п.к. 2850, ж. к. „Цар Самуил”, площ: 8328 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, съседи: 56126.600.3576, 56126.600.6606, 56126.600.3678, 56126.600.7613, 56126.600.3526, 56126.600.3523, 56126.600.526, 56126.600.7632, предназначение на самостоятелния обект: За обществено хранене, брой нива на обекта – 1 /едно/, посочена в документа площ: 132,00 кв.м. /сто тридесет и два квадратни метра/, прилежащи части: …., Ниво:1 /едно/, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 56126.600.523.7.15, 56126.600.523.7.13, под обекта – няма, над обекта – 56126.600.523.7.2, стар идентификатор – няма.

КАФЕ-АПЕРИТИВ” с  идентификатор 56126.600.523.7.14 с адрес гр. Петрич, п.к.2850, ул. ж. к. „Самуил”, бл.20, ет.1,  – едноетажен с панелна конструкция – със застроена площ от 132 кв. м, състоящ се от търговска част, със застроена площ от 110 кв. м. и обслужваща част, състояща се от санитарен възел, кухня и входно антре, находящ се в партерния етаж на седем етажната сграда – блок № 20 в ж.к. „Самуил”.

Предназначение и етажност

Част от първи етаж от панелен жилищен блок и едноетажна пристройка.

 

Година на построяване

1985 г.

 

Конструкция

 

Покрив

Стени

Фасади

Панелна конструкция и  стоманобетонова носеща конструкция и тухлени стени;

- Покривът е плосък с хидроизолация /на много места нарушена и с течове. 

- тухлени зидове с остъкляване; облицовка от камък

 

Оценяван обект в сградата

Местоположение

На партер  с обща площ от 132 кв.м.

Функцион. разпределение и състав на имота

Състои се от преддверие,търговска зала със сепарета, кухня със склад и санитарен възел.  

 

Довършителни работи

 

 

под – теракот , гранитогрес, мрамор. 

стени – гипскартон,

тавани – окачен, гипскартон в много лошо състояние

санитарен възел – под – теракот, стени – фаянс,

дограма –Алуминиева със стъклопакет

 

Инсталации

Водоснабдяване, канализация, осветителна и силова ел. инсталация,   СОТ

 

 

 

 

 

Имотът се намира на около 1500 м. северозападно от центъра на града в район застроен предимно с жилищни сгради, но в близост се намира и промишлената зона на гр. Петрич, както и  изхода от града за границата  с Македония.  Оценяваният обект се намира в югозападния край на гр. Петрич,  но  с бърз и лесен достъп до всички части на града, посредством главните транспортни артерии на града: ул. Рокфелер, ул. "Цар Симеон". Общественият транспорт в гр. Петрич е автобусен.

 

Инженерна инфраструктура на района:

  • Водопровод                                ДА
  • Канализация                                ДА
  • Електрификация   ДА
  • Топлофикация и/или газификация   ДА
  • Улична мрежа с трайни пътни настилки   ДА

Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал. 1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Петрич, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4  ГПК /.

Георги Николов Цеклеов
РЕГ. № ЧСИ
702
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Разлог, ул.”Бяла река” №14
Окръжен съд
Благоевград
Телефон
0747 80809
Мобилен телефон
0888975144
уебсайт
Публикувано на 20 септември 2022 г. в 11:22 часа
Заведение
202.90 кв.м
58 480.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Долна Градешница
Адрес
с. Долна Градешница, община Кресна, Първокласен път Е-79
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Николов Цеклеов
СРОК
от 07.10.2022 до 07.11.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
08.11.2022 09:30