ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
Етаж
4
ПЛОЩ
108.45 кв.м
Населено място
гр. София
Адрес
район „Люлин“, ж.к. „Люлин 2“, блок 280, вход „А“,
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 08.11.2022 до 08.12.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
09.12.2022 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

 

АПАРТАМЕНТ № 15 /петнадесет/, находящ се в гр. София, област София /столица/, Столична община, район „Люлин“, в жилищната сграда, построена в урегулиран поземлен имот II-1130,1000,911 /втори отреден за имоти с планоснимачни номера хилада сто и тридесет, хиляда, деветстотин и единадесет/ в квартал 33В /тридесет и три, буква „В“/ по плана на град София, местност „Люлин-2 /втора/ част“, в сектор „А“ на сградатат, на четвърти етаж, със застроена площ от 108,45 /сто и осем цяло четиридесет и пет стотни/ кв.м., състоящ се от дневна с трапезария и кухненски бокс, две спални, баня с тоалетна, тоалетна, коридор и балкон, при съседи: апартамент № 14 /четиринадесет/, апартамент № 16/ шестнадесет/, асансьорна шахта, заедно с 13,40 % /тринадесет цяло и четиридесет стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата, заедно с мазе № 15 /петнадесет/ с площ 4,36 /четири цяло и тридесет и шест стотни/ кв.м., при съседи: мазе № 16 /шестнадесет/, мазе № 14 /четиринадесет/, коридор, коридор, с включени 0,059 % /нула цяло и петдесет и девет хилядни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху гореописаното дворно място, върху което е построена сградата, цялото място с площ от 2865 /две хиляди осемстотин шестдесет и пет/ кв.м., при граници на урегулирания поземлен имот: улица, улица, урегулиран поземлен имот IV-778,1442 /четвърти отреден за планоснимачни номера седемстотин седемдесет и осем, хиляда четиристотин четиридесет и две/, УПИ VII-886 /седми отреден за имот с планоснимачен номер осемстотин осемдесет и шест/ и УПИ I-944 /първи отеден за планоснимачен номер деветстотин деветдесет и четири/, който недвижим имот съгласно представена схема на СОС, издадена от АГКК представлява САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 68134.4356.591.1.115 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди триста петдесет и шест точка петстотин деветдесет и едно точка едно точка сто и петнадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-14/06.03.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. София, област София /столица/, Столична община, район „Люлин“, ж.к. „Люлин 2 /две/“, блок 280 /двеста и осемдесет/, вход „А“, на четвърти етаж, апартамент № 15 /петнадесет/, в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 68134.4356.591 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди триста петдесет и шест точка петстотин деветдесет и едно/, с предназначение: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ 108,45 /сто и осем цяло и четиридесет и пет стотни/ кв.м., стар идентификатор: няма, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж- няма, под обекта- няма, над обекта- обект с идентификатор № 68134.4356.591.1.119 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири точка четири хиляди триста петдесет и шест точка петстотин деветдесет и едно точка едно точка сто и деветнадесет/, прилежащи части: мазе № 15 /петнадесет/ - 4,36 /четири цяло тридесет и шест стотни/ кв.м.

За повече информация вижте прикаченото обявление!

Ренета Милчева Василева
РЕГ. № ЧСИ
790
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, ул.”Княз Борис Ι” №130, ет.1
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
02 9898255
Мобилен телефон
0892 206 317
Публикувано на 26 октомври 2022 г. в 10:53 часа
Тристаен апартамент
84.70 кв.м
29 790.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр. София, ж.к. "Люлин-2", УПИ IV-807, к 53, блок на груб строеж, вх. Б, ет. 3, ап. 5
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Съйков Дичев
СРОК
от 21.11.2022 до 21.12.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
22.12.2022 09:00
Публикувано на 7 ноември 2022 г. в 15:27 часа
Тристаен апартамент
83.82 кв.м
194 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
ж.к. Света Троица, бл.308, вх.В, ет.2, ап.42
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Росица Иванова Апостолова
СРОК
от 15.11.2022 до 15.12.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.12.2022 10:30
Публикувано на 9 ноември 2022 г. в 10:27 часа
Тристаен апартамент
87.70 кв.м
191 160.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр.София, ж.к.Сухата река, бл.98, вх.Б, ет.11, ап.42
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милен Иванов Бъзински
СРОК
от 14.11.2022 до 14.12.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
15.12.2022 11:00
Публикувано на 15 ноември 2022 г. в 09:29 часа
Тристаен апартамент
84.80 кв.м
105 036.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр. София, район Слатина, ж.к. Гео Милев, ет.2, ап.4
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Александър Македониев Бизов
СРОК
от 16.11.2022 до 16.12.2022
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.12.2022 09:00