ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Гредоред
Етаж
1
ПЛОЩ
38.00 кв.м
Населено място
гр. Русе
Адрес
2/4 идеални части адрес:  гр. Русе, ул. Цар Шишман № 23
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Васил Петров Николов
СРОК
от 05.12.2022 до 05.01.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.01.2023 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

 

Частен съдебен изпълнител

ВАСИЛ НИКОЛОВ рег. № 914

РУСЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД

О Б Я В Л Е Н И Е

            Подписаният ВАСИЛ НИКОЛОВ – ЧСИ, рег.  № 914, с район на действие Окръжен съд гр. Русе, обявявам на интересуващите се, по изпълнително дело 20209140400207, ще се проведе публична продан на следния недвижим имот, собственост на Община Русе  на осн. чл. 11 от ЗН, с начало на проданта от 05.12.2022 г. и край на проданта до 05.01.2023 г.:

2/24 ид. ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.311; адрес на поземления имот:  гр. Русе, ул. Цар Шишман № 23; площ: 1047 кв.м.; трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: 311, квартал: 131; съседи: 63427.2.320, 63427.2.318, 63427.2.317, 63427.2.312, 63427.2.310, 63427.2.271, ведно със 2/4 идеални части от самостоятелен обект 63427.2.311.2.1, с адрес:  гр. Русе, ул. Цар Шишман № 23, самостоятелния обект се намира в сграда с идентификатор 63427.2.311.2, предназначение: Друг вид сграда за обитаване, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.2.311, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент – в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 38.00 кв.м., прилежащи части: заедно с Таван над тях и маза под антрето, кухнята и стаята, ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: няма, стар идентификатор: няма,  а съгласно нотариален акт за собственост № 4, том II, нот. дело 386/26.01.1996г.: 2/ 24 ид. ч. от ДВОРНО МЯСТО, находящо се в гр. Русе, ул. Цар Шишман № 23 /двадесет и три/, състоящо се от 997.60 кв, м. по нот. акт. № 63, том V, нот. дело 1362/58г., а по скица № 118/ 16.01.1996г. от 1048 кв. м., представляващо имот с пл. № 311 от кв. 131 по кадастралния план на гр. Русе и 2/4 ид. ч. от КЪЩАТА, застроена в горното място, включваща само предната част – югозападната стая, кухня и антре и тавана над тях, клозета отвън, както и мазата под антрето, кухнята, стаята, като за гранична линия ще бъде средната греда от тавана на мазата и съответните общи части от къщата, застроена цялата на 153.40 кв. м. /сто петдесет и три цяло и четири десети квадратни метра/ в етажна собственост по правилата на чл. 38 от Закона за собствеността, с право на излизане през предния вход на ул. „Иван Шишман“, при граници за целия имот: улица, Петър Михов Иванов, Ешуа Каули, Еврейска синагога.

Начална цена, от която ще започне публичната продан: 15 784.80 лв.

 

Тежести: Възбрана вписана в полза на първоначалния взискател и присъединените по право взискатели

Оглед по настоящата продан: всеки четвъртък от 10.00 до 11.00 в периода на публичната продан.

            Желаещите да купят имота могат да се явят в канцеларията на Частния съдебен изпълнител, гр. Русе, ул. "Любомир Пипков" № 2, всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата и участват в наддаването, като всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подават предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в РЕГИСТРАТУРАТА НА РАЙОНЕН СЪД ГР. РУСЕ. Задатъкът в размер на 10% върху обявената начална цена, се внася по сметката на Частния Съдебен изпълнител. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Всяко наддавателно предложение се прави отделно.

            Банкова сметка за внасяне на задатък - "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА"-АД:

IBAN: BG91 CECB 9790 50C6 4372 00.

            Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Участвалите в публичната продан в началото на работния ден 06.01.2023 г., от 09.00 ч., след изтичане на срока за подаване на наддавателните предложения, могат да се явят в СГРАДАТА НА РАЙОНЕН СЪД - РУСЕ, зала в зависимост от съдебното разписание, за обявяване на купувача, предложил най-висока цена. При обявяването на купувача, всеки от явилите се и допуснати наддавачи може да предложи устно по-висока цена, като стъпката е в размер на един задатък, до изчерпване на предложенията. Купувачът е длъжен в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък. На осн. чл. 493, ал. 3 от ГПК след плащане на цената от наддавач, обявен за купувач, внесеният задатък се връща на наддавачите, които не са били обявени за купувачи.

 

 

23.11.2022 г.                                      ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

гр. РУСЕ                                                                                                        /ВАСИЛ НИКОЛОВ/

 

Васил Петров Николов
РЕГ. № ЧСИ
914
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Русе, ул.”Любомир Пипков" № 2, ет.1
Окръжен съд
Русе
Телефон
082 592096
Мобилен телефон
0894650625
уебсайт
Публикувано на 18 ноември 2022 г. в 09:57 часа
Етаж от къща
181.26 кв.м
259 243.92 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Русе
ОКРЪЖЕН СЪД
Русе
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Иван Иванов Хаджииванов
СРОК
от 12.12.2022 до 12.01.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.01.2023 09:00