ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Екстри
Вода, Електрозахранване, Панорама, Регулация
Етаж
2
ПЛОЩ
107.00 кв.м
Населено място
гр. Банско
Адрес
ул. „Славянка” №8
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Николов Цеклеов
СРОК
от 27.02.2023 до 27.03.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.03.2023 10:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Предмет на публичната продан е ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02676.501.632 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Банско, ул. „Славянка” 8,  площ на поземления имот 483 кв. м. (четиристотин осемдесет и три квадратни метра),  трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м),  номер по предходен план: 632, квартал 116, парцел XIV (четиринадесети), съседи на имота: 02676.501.4561, 02676.501.631, 02676.501.630, 02676.501.629, 02676.501.651, 02676.501.650 и 02676.501.633 , Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.632.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Банско, ул. „Славянка” 8, ет.1,  самостоятелния обект се намира в сграда 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.501.632, площ на поземления имот 483 кв. м. (четиристотин осемдесет и три квадратни метра),  трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м),  стар номер: 632, квартал 116, парцел XIV (четиринадесети), съседи на имота: 02676.501.4561, 02676.501.631, 02676.501.630, 02676.501.629, 02676.501.651, 02676.501.650 и 02676.501.633, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 107.00 кв. м. /сто и седем квадратни метра/, прилежащи части: съответните идеални общи части от общите части на сградата, ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: 02676.501.632.1.2 и Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.632.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр. Банско, ул. „Славянка” 8, ет.2,  самостоятелния обект се намира в сграда 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 02676.501.632, площ на поземления имот 483 кв. м. (четиристотин осемдесет и три квадратни метра),  трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м),  стар номер: 632, квартал 116, парцел XIV (четиринадесети), съседи на имота: 02676.501.4561, 02676.501.631, 02676.501.630, 02676.501.629, 02676.501.651, 02676.501.650 и 02676.501.633, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 107.00 кв. м. /сто и седем квадратни метра/, прилежащи части: съответните идеални общи части от общите части на сградата, ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 02676.501.632.1.1, над обекта: няма.

Жилищната сграда е построена през 1978 г.

Имотът се намира в западната част на гр. Банско в непосредствена близост до хотел „Бъндерица”.

Целият имот е ограден с масивна ограда от редена каменна зидария с височина 1.80 м.

Районът е с напълно изградена инженерна инфраструктура. Достъпът до имота се осъществява по асфалтирана улица, част от уличната мрежа на града.

ДВИЖИМИТЕ ВЕЩИ НЕ СА ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН!

          Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител.

            Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4  ГПК /.

Георги Николов Цеклеов
РЕГ. № ЧСИ
702
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Разлог, ул.”Бяла река” №14
Окръжен съд
Благоевград
Телефон
0747 80809
Мобилен телефон
0888975144
уебсайт