ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Екстри
Вода, Електрозахранване, Панорама, Регулация
Етаж
4
ПЛОЩ
36.15 кв.м
Населено място
гр. Банско
Адрес
гр. Банско, ул. „Цар Симеон”, апартаментен комплекс „Бриз”
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Николов Цеклеов
СРОК
от 27.02.2023 до 27.03.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.03.2023 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Предмет на публична продан e Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02676.501.6290.1.47 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-81/10.12.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имот: гр. Банско, Благоевградска област, ул. „І-ва” № 5, ет.4, ап.406, предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта–2 /две/, посочена в документа площи: 36.15 кв.м. /тридесет и шест цяло и петнадесет стотни квадратни метра/ и 25.47 кв.м. /двадесет и пет цяло и четиридесет и седем стотни квадратни метра/,  прилежащи части: 32.34 кв.м.  идеални общи части на сградата, ниво 1/едно/, съседни самостоятелни обекти: на същия етаж– 02676.501.6290.1.48, 02676.501.6290.1.46, под обекта – 02676.501.6290.1.35, 02676.501.6290.1.34, над обекта – няма и ниво 2/две/, съседни самостоятелни обекти: на същия етаж– 02676.501.6290.1.48, 02676.501.6290.1.56 под обекта – няма, над обекта – няма, Самостоятелния обект се намира в сграда №1, разположена в Поземлен имот с идентификатор 02676.501.6290, с адрес на имота гр. Банско, ул.”Цар Симеон”, НТП Ниско застрояване (до 10 m), с площ на имота: 1395 кв.м., стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 97, квартал 268, парцел ІІ, при съседи за поземления имот: 02676.501.9001, 02676.501.3279, 02676.501.3281, 02676.501.3284, 02676.501.3270, а по документ за собственост и строителни книжа представлява – Апартамент № 406 /четиристотин и шест/, на две нива, разположен на четвърти жилищен етаж, на нива  с кота 9.00 /девет метра/, с площ от 36.15 кв.м. /тридесет и шест цяло и петнадесет стотни квадратни метра/, и на пети жилищен етаж, на ниво с кота 11.50 /единадесет цяло и петдесет стотни метра/, с площ от 25.47 кв.м. /двадесет и пет цяло и четиридесет и седем стотни квадратни метра/, състоящ се от входно преддверие, дневна с кухненски бокс – спалня, баня с тоалетна и склад, заедно с 32.34 кв.м. /тридесет и две цяло и тридесет и четири стотни квадратни метра/ идеални части  от общите части на сградата, които представляват 2.36 % /две цяло и тридесет и шест  стотни процента/ и 2.36 % /две цяло и тридесет и шест  стотни процента/ идеални части от правото на строеж върху мястото, който апартамент се намира в «Жилищна сграда с подземен гараж, лоби-бар, фитнес и спа център», изградена в УПИ VІІІ – 97 /осми отреден за планоснимачен номер деветдесет и седем/, квартал 268 /двеста шестдесет и осем/ по плана на гр. Банско.

Имотът се намира в комплекс „Бриз”, гр. Банско, в началото на гр. Банско, граничещ с новия околовръстен път на града, в близост до бензиностанция ОМВ.

          Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489 ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител.

            Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Разлог, което се отразява във входящия регистър / чл. 489 ал.4  ГПК /.

Георги Николов Цеклеов
РЕГ. № ЧСИ
702
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Разлог, ул.”Бяла река” №14
Окръжен съд
Благоевград
Телефон
0747 80809
Мобилен телефон
0888975144
уебсайт
Публикувано на 20 февруари 2023 г. в 11:01 часа
Двустаен апартамент
47.70 кв.м
35 208.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Банско
Адрес
м. „Свети Иван”, комплекс „Свети Иван”
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Николов Цеклеов
СРОК
от 27.02.2023 до 27.03.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.03.2023 09:30