ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Екстри
Вода, Електрозахранване, Панорама, Регулация
Етаж
2
ПЛОЩ
202.90 кв.м
Населено място
с. Долна Градешница
Адрес
с. Долна Градешница, община Кресна, Първокласен път Е-79
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Николов Цеклеов
СРОК
от 10.03.2023 до 10.04.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.04.2023 12:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Предмет на публичната продан е Двуетажна масивна сграда - ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - БЪРЗА ЗАКУСКА № 2/две/, с разгъната застроена площ 202.90 кв. м. /двеста и две цяло и деветдесет стотни квадратни метра/, изградена в урегулиран поземлен имот II - 75 /втори, отреден за имот планоснимачен номер седемдесет и пет/ в квартал 21А /двадесет и едно „А"/ по плана на с. Долна Градешница, община Кресна, област с административен център Благоевград, утвърден със Заповед № 2332/1958 година, при съседи на урегулирания поземлен имот по скица и по договор за отстъпено право на строеж от 11.11.2004 г., вписан в СВ при Районен съд - Сандански и удостоверение за въвеждане в експлоатация № 21 от 21.11.2005 г.: изток - улица, запад - ж.п. линия, север и юг общински недвижими имоти.

Обектът представлява едноетажно заведение  с монолитна конструкция. Годината на построяване е около 1994г.  Конструкцията е стоманобетонова, с носещи стоманобетонни плочи, колони.  Външните фасади и вътрешните преградни стени са изпълнени от тухли. Фасадата е покрита  с вароциментова мазилка, на места нарушена и облицовъчен камък. Покривът е плосък, покрит частично с битумни керемиди и външно оттичане. Дограмата е алуминиева, като на места липсва.

Двуетажна масивна сграда - ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - БЪРЗА ЗАКУСКА № 2, с РЗП 202.90 кв. м., изградена в урегулиран поземлен имот II - 75  в квартал 21А по плана на с. Долна Градешница, община Кресна, област Благоевград, ведно с отстъпено право на строеж от 11.11.2004 г..

 

Характеристика на сградата     

Предназначение и етажност

Търговският обект Бърза закуска 2 представлява Двуетажна масивна сграда с разгъната застроена площ по скица от 202,90 м2, находящ се в УПИ II 75, кв.21 А по плана на с. Долна Градешница, Община Кресна. Вътрешно разпределение: първи етаж - Търговска зала с бар плот, кухня със склад и санитарен възел. Втори етаж – по външно стълбище се подхожда към терасовиден етаж, който се състои от четири стаи, всяка една от които със санитарен възел и общ коридор за тях, който ги обслужва.

Година на построяване

2005 г.

Конструкция

 

Конструкцията на сградата е монолитна с носеща стомано бетонна гредова конструкция и тухлени стени с варова мазилка. Покривът е скатен, дървен, с керамични керемиди и с външно оттичане.

Фасади – топлоизолация с минерална  мазилка и цокъл от мраморни плочки.

 

Обект

 

 

 

Довършителни работи

 

 

 

Първи етаж - Под гранитогрес, стени мазилка, дограма алуминиева и дървена.

Втори етаж - Под гранитогрес, стени шпакловка, фаянс, таван окачен от гипскартон.    

Дограма - алуминиева и дървена.

 

Инсталации

Водоснабдяване, канализация, осветителна ел. инсталация,  ВиК инсталация.

Състояние на обекта

Сградата е в добро състояние.    

 

 

Развитие на микрорайона: развит.

 • Транспортна достъпност: много добра.
 • Поддържане: много добро.
 • Привлекателност: средна.
 • Тенденции на развитие на пазарните цени на имотите от оценявания вид: тенденциите са за сериозен спад на цените на търговски сгради.
 • Пазарно предлагане на собственост от оценявания вид: лимитирано.
 • Пазарно търсене на собственост от оценявания вид: липсва.
 • Инженерната инфраструктура на района: много добра.
 • Водопровод и канализация ■ Да
 • Електрификация ■ Да
 • Газификация ■ не
 • Улична мрежа с трайни пътни настилки ■ не

              

Имотът е разположен в западния  край на  с. Долна Градешница, общ. Кресна, в район с построени предимно едно и двуетажни жилищни и търговски сгради. Пътят около обекта е с асфалтирана настилка /бивш активно действащ Е-79/.  Екологичната обстановка е нормална. Районът е с частично изградена инженерна инфраструктура – ток, вода. Приблизителни координати: 41°40'51.6"N 23°11'03.0"E;   41.680996, 23.184167.

          Задатък в размер на 10 % върху началната цена на продаваемия имот, съгласно чл. 489, ал.1 ГПК за участие в проданта, се внася предварително по сметка на Частния съдебен изпълнител.

         Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд гр. Сандански, което се отразява във входящия регистър /чл. 489 ал.4 от ГПК/.

Георги Николов Цеклеов
РЕГ. № ЧСИ
702
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Разлог, ул.”Бяла река” №14
Окръжен съд
Благоевград
Телефон
0747 80809
Мобилен телефон
0888975144
уебсайт
Публикувано на 9 март 2023 г. в 09:38 часа
Заведение
94.15 кв.м
24 282.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Банско
Адрес
ул. "Явор" №37, ет.0
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Александър Борисов Цанковски
СРОК
от 10.03.2023 до 10.04.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.04.2023 13:00
Публикувано на 20 март 2023 г. в 16:59 часа
Заведение
119.05 кв.м
69 863.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Банско
Адрес
м. Грамадето
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Александър Борисов Цанковски
СРОК
от 21.03.2023 до 21.04.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
24.04.2023 13:00
Публикувано на 26 март 2023 г. в 18:01 часа
Заведение
44.82 кв.м
8 073.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Долна Градешница
Адрес
общ. Кресна
ОКРЪЖЕН СЪД
Благоевград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Александър Борисов Цанковски
СРОК
от 28.03.2023 до 28.04.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
02.05.2023 13:00