ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
1 358.00 кв.м
Населено място
гр. София
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стоян Благоев Якимов
СРОК
от 20.03.2023 до 20.04.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.04.2023 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Подписаната Ирина Парапунова, в качеството й на Помощник- частен съдебен изпълнител при Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните недвижими имоти, описани с протокол от 12.07.2022 г., собственост на „АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ“ АД, ЕИК 000275929, а именно:

1. СГРАДА /ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕКТ, СЕРВИЗ, КАФЕ, СКЛАД и МАГАЗИН/ с идентификатор 68134.803.1460.1 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, осемстотин и три, точка, хиляда четиристотин и шестдесет, точка, едно/ по кадастралната карта и кадастралните регситри на гр. София, община Столична, област София /столица/, одобрени със Заповед РД-18-95 от 18.12.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Адресът на сградата е гр. София, район „Изгрев“, ул. „Тинтява“ № 78 /седмедесет и осем/. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.803.1460 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, осемстотин и три, точка, хиляда четиристотин и шестдесет/. Застроената площ на сградата е 1358 /хиляда триста петдесет и осем/ кв. м., на един етаж, с предназначение „Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда“, стар идентификатор: няма;

2. СГРАДА /ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА С МАГАЗИН- ИЗЛОЖЕНИЕ НА АВТОМОБИЛИ, ШОУРУМ/ с идентификатор 68134.803.1460.2 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, осемстотин и три, точка, хиляда четиристотин и шестдесет, точка, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, община Столична, област София /столица/, одобрени със Заповед РД-18-95 от 18.12.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК. Адресът на сградата е гр. София, район „Изгрев“, ул. „Тинтява“ № 78 /седемдесет и осем/. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.803.1460 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, осемстотин и три, точка, хиляда четиристотин и шестдесет/. Застроената площ на сградата е 617 /шестстотин и седемнадесет/ кв. м., на един етаж, с предназначение „Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда“, стар идентификатор: няма;

3. СГРАДА /ПРОИЗВОДСТВЕНО ХАЛЕ/ с идентификатор 68134.803.1460.3 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, осемстотин и три, точка, хиляда четиристотин и шестдесет, точка, три/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, община Столична, област София /столица/, одобрени със Заповед РД-18-95 от 18.12.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК. Адресът на сградата е гр. София, район „Изгрев“, ул. „Тинтява“ № 78 /седемдесет и осем/. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.803.1460 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, осемстотин и три, точка, хиляда четиристотин и шестдесет/. Застроената площ на сградата е 181 /сто осемдесет и един/ кв. м., на един етаж, с предназначение „Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда“, стар идентификатор: няма;

4. СГРАДА /НАВЕС, СОНДАЖЕН КЛАДЕНЕЦ С РЕЗЕРВОАР/ с идентификатор 68134.803.1460.4 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, осемстотин и три, точка, хиляда четиристотин и шестдесет, точка, четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, община Столична, област София /столица/, одобрени със Заповед РД-18-15-95 от 18.12.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК. Адресът на сградата е гр. София, район „Изгрев“, ул. „Тинтява“ № 78 /седемдесет и осем/. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.803.1460 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, осемстотин и три, точка, хиляда четиристотин и шестдесет/. Застроената площ на сградата е 32 /тридесет и два/ кв. м., на един етаж, с предназначение „Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда“, стар идентификатор: няма;

5. СГРАДА /КПП/ с идентификатор 68134.803.1460.5 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, осемстотин и три, точка, хиляда четиристотин и шестдесет, точка, пет/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, община Столична, област София /столица/, одобрени със Заповед РД-18-95 от 18.12.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК. Адресът на сградата е гр. София, район „Изгрев“, ул. „Тинтява“ № 78 /седемдесет и осем/. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.803.1460 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, осемстотин и три, точка, хиляда четиристотин и шестдесет/. Застроената площ на сградата е 2 /два/ кв. м., на един етаж, с предназначение: „Постройка на допълващо застрояване“, стар идентификатор: няма.

Върху изнесените на публична продан имоти има следните вписани тежести: Договорна ипотека акт № 125, том VII, дело № 11073/2017 г.; възбрана акт № 83, том IX, вх. № 43731 от 16.06.2022 г. в полза на взискателя “Банка ДСК“ АД за сумата от 46 172.40 евро- главница, ведно със Законна лихва от 20.04.2022 г. до окончателното й изплащане, 1 001.56 евро- неолихвяеми вземания (мораторни лихви, обезщетения и т.н.), 1 995,28 лв.- присъдени разноски, и възбрана акт № 73, том 15, вх. № 83401 от 08.11.2022 г.; възбрана акт № 73, том 15, вх. № 83401 от 08.11.2022 г..

ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТИТЕ, Е В РАЗМЕР НА 2 361 916.80 лв. /два милиона триста шестдесет и една хиляди деветстотин и шестнадесет лева и осемдесет стотинки/ лева с вкл. ДДС в размер на 393 652.80 лв. /триста деветдесет и три хиляди шестстотин петдесет и два лева и осемдесет стотинки/ лева.

Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54, на 21.04.2023 г. в началото на работния ден, като започва на 20.03.2023 г. и завършва на 20.04.2023 г.- 17.00 часа.

Недвижимите имоти може да бъдат преглеждани след предварителна уговорка на телефон 0888 600 736.

За пазач на имота е определен Олга Кирилова Сандова-Кръстева.

Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка Банка ДСК АД, IBAN: BG41STSA93000020534252, BIC код STSABGSF, с титуляр Стоян Благоев Якимов, по изп. дело № 20228440401051.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик.

Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение.

Взискателят не внася задатък, ако вземането му надвишава неговия размер.

Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър / при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/.

Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно до края на работното време в последния ден на проданта.

Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни.

На 21.04.2023 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. За купувач на имота се смята този наддавач, който е предложил най-висока цена. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя от съдебния изпълнител чрез жребий в присъствието на явилите се наддавачи. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.

Стоян Благоев Якимов
РЕГ. № ЧСИ
844
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, ул. Д-р Г.Вълкович No3
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
0700 20844
уебсайт
Публикувано на 15 март 2023 г. в 13:30 часа
Производствен имот
8 600.00 кв.м
551 280.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр. София, бул. Рожен №2
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милен Иванов Бъзински
СРОК
от 20.03.2023 до 20.04.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.04.2023 11:00
Публикувано на 15 март 2023 г. в 13:34 часа
Производствен имот
2 642.00 кв.м
129 760.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр. София, бул. Рожен №2
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милен Иванов Бъзински
СРОК
от 20.03.2023 до 20.04.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.04.2023 11:00
Публикувано на 15 март 2023 г. в 13:36 часа
Производствен имот
5 438.00 кв.м
339 040.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр. София, бул. Рожен №2
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милен Иванов Бъзински
СРОК
от 20.03.2023 до 20.04.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.04.2023 11:00
Публикувано на 15 март 2023 г. в 13:44 часа
Производствен имот
1 284.00 кв.м
94 687.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр. София, бул. Рожен №2
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милен Иванов Бъзински
СРОК
от 20.03.2023 до 20.04.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.04.2023 11:00