ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
981.00 кв.м
Населено място
гр. София
Район
Връбница
Адрес
район „Връбница“, ул. „Суходол“ №13
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Христов Петров
СРОК
от 17.03.2023 до 18.04.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.04.2023 09:00
ОПИСАНИЕ

ЗЕМЕПОДГОТВИТЕЛНО, представляващо ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА с масивна стоманобетонна конструкция и разгърната застроена площ от 1187 кв.м. /хиляда сто осемдесет и седем квадратни метра/, с идентификатор №68134.2821.962.2 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, две хиляди осемстотин двадесет и едно, точка, деветстотин шестдесет и две, точка, две/, с предназначение: Промишлена сграда, брой етажи: 1 /един/, със застроена площ: 981 кв.м. /деветстотин осемдесет и един квадратни метра/, съгласно Заповед за одобрение на КККР №РД-18-39/20.07.2011 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, гр. София, общ. Столична, обл. София (столица), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-39/20.07.2011 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. София, район „Връбница“, ул. „Суходол“ №13 /тринадесет/, находяща се в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №68134.2821.962 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, две хиляди осемстотин двадесет и едно, точка, деветстотин шестдесет и две/, стар планоснимачен номер 842 /осемстотин четиридесет и две/, в квартал 21 /двадесет и едно/, по плана на гр. София, местност „НПЗ – Орион и съседни жилищни сгради“, с адрес: гр. София, район „Връбница“, ул. „Суходол“ №13 /тринадесет/, , при граници на поземления имот: ПИ – планоснимачен номер 856 /осемстотин петдесет и шест/, ПИ – планоснимачен номер 859 /осемстотин петдесет и девет/, ПИ – планоснимачен номер 858 /осемстотин петдесет и осем/, ПИ – планоснимачен номер 721 /седемстотин двадесет и едно/, ПИ – планоснимачен номер 717 /седемстотин и седемнадесет/ и ПИ – планоснимачен номер 857 /осемстотин петдесет и седем/, заедно с 2476/2665 ид.ч. /две хиляди четиристотин седемдесет и шест върху две хиляди шестстотин шестдесет и пет идеални части/ от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №68134.2821.962 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, две хиляди осемстотин двадесет и едно, точка, деветстотин шестдесет и две/, находящ се в гр. София, район „Връбница“, ул. „Суходолска“ №13 /тринадесет/, целият с площ съгласно скица 2680 кв.м. /две хиляди шестстотин и осемдесет квадратни метра/, попадащ в УПИ II-962 /втори, отреден за имот с планоснимачен номер деветстотин шестдесет и две/, в квартал 21 /двадесет и едно/, по плана на гр. София, местност „НПЗ – Орион и съседни жилищни сгради“, при съседи съгласно документ за собственост: Славе Величков Младенов, братя Колеви и Франц Клоучек, път до река Суходол, при съседи по скица: ПИ№856 /осемстотин петдесет и шест/, ПИ №859 /осемстотин петдесет и девет/, ПИ №721 /седемстотин двадесет и едно/, ПИ №857 /осемстотин петдесет и седем/, при съседи с посочени идентификатори: 68134.2821.721 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, две хиляди осемстотин двадесет и едно, точка, седемстотин двадесет и едно/, 68134.2821.858 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, две хиляди осемстотин двадесет и едно, точка, осемстотин петдесет и осем/, 68134.2821.963 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, две хиляди осемстотин двадесет и едно, точка, деветстотин шестдесет и три/, 68134.2821.856 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, две хиляди осемстотин двадесет и едно, точка, осемстотин петдесет и шест/, 68134.2821.961 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, две хиляди осемстотин двадесет и едно, точка, деветстотин шестдесет и едно/.

Стефан Христов Петров
РЕГ. № ЧСИ
921
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр.София, ул. "Калоян" № 6 (вход откъм ул. "Леге")
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
0700 700 03; 02 9438375; 02 9622235
Публикувано на 15 март 2023 г. в 13:30 часа
Производствен имот
8 600.00 кв.м
551 280.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр. София, бул. Рожен №2
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милен Иванов Бъзински
СРОК
от 20.03.2023 до 20.04.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.04.2023 11:00
Публикувано на 15 март 2023 г. в 13:34 часа
Производствен имот
2 642.00 кв.м
129 760.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр. София, бул. Рожен №2
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милен Иванов Бъзински
СРОК
от 20.03.2023 до 20.04.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.04.2023 11:00
Публикувано на 15 март 2023 г. в 13:36 часа
Производствен имот
5 438.00 кв.м
339 040.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр. София, бул. Рожен №2
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милен Иванов Бъзински
СРОК
от 20.03.2023 до 20.04.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.04.2023 11:00
Публикувано на 15 март 2023 г. в 13:44 часа
Производствен имот
1 284.00 кв.м
94 687.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр. София, бул. Рожен №2
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милен Иванов Бъзински
СРОК
от 20.03.2023 до 20.04.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.04.2023 11:00