ПЛОЩ
1 102.00 кв.м
Населено място
гр. Банкя
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Неделчо Любомиров Митев
СРОК
от 20.03.2023 до 20.04.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
21.04.2023 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПРАЗНО ДВОРНО МЯСТО, с площ от 1102 /хиляда сто и два/ кв. метра, съставляващо имот с пл. № 1743 /хиляда седемстотин четиридесет и три/ от квартал 19 /деветнадесет/ по плана на гр. Банкя, местност “Вилна зона Банкя” от 1961 г., при съседи: от две страни улици, изкоп, наследници на Богоеви, а понастоящем представляващо имот с пл. № 2138 /две хиляди сто тридесет и осем/, от квартал 19 /деветнадесет/ по плана на гр. Банкя, месност “Вилна зона Банкя” от 1987 г., при съседи: от две страни улици, изкоп, наследници на Богоеви, което съгласно Скица на поземлен имот издадена от СГКК – гр. София, представлява поземлен имот с идентификатор 02659.2191.2138 /нула две шест пет девет, точка, две едно девет едно, точка, две едно три осем/, гр. Банкя, общ. Столична, обл. София (столица); по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-13/17.01.2012г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 02.05.2017г.; адрес на поземления имот: гр. Банкя, район Банкя, ул. Ропотамо № 11; площ 1012 кв. Метра, трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10m); предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 1743, квартал 19, парцел: XX, съседи: 02659.2191.705; 02659.2191.1745, 02659.2191.1744, 02659.2191.31, 02659.2191.702.

Неделчо Любомиров Митев
РЕГ. № ЧСИ
841
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, бул "Витоша" № 17
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
0700 20841
Мобилен телефон
0888955993
уебсайт
Публикувано на 24 февруари 2023 г. в 12:02 часа
Парцел
646.00 кв.м
869 065.33 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
ул. Христаки Павлович №7
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мариян Николов Петков
СРОК
от 27.02.2023 до 27.03.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.03.2023 10:00
Публикувано на 2 март 2023 г. в 15:35 часа
Парцел
1 700.00 кв.м
592 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Герман
Адрес
СО - Район Панчарево, с. Герман, в.з. Врана-Лозен, ул. Искър № 1
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Росица Иванова Апостолова
СРОК
от 10.03.2023 до 10.04.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.04.2023 10:30
Публикувано на 7 март 2023 г. в 09:16 часа
Парцел
607.00 кв.м
28 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
район „Витоша“, ул. „Зографи Молерови“ №2
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Христов Петров
СРОК
от 10.03.2023 до 10.04.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.04.2023 09:00
Публикувано на 7 март 2023 г. в 15:18 часа
Парцел
2 640.00 кв.м
200 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр.София, ж.к.Бенковски, ул."Игрище"
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милен Иванов Бъзински
СРОК
от 10.03.2023 до 10.04.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.04.2023 11:00