ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
5 002.00 кв.м
Населено място
гр. Банкя
Адрес
местност Ръсовица
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 29.04.2023 до 29.05.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.05.2023 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

2/5 (две пети) идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02659.2212.7 (нула, две, шест, пет, девет, точка, две, две, едно, две, точка, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банкя, общ. Столична, обл. София (столица), одобрени със Заповед РД-18-13/17.01.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от 18.09.2014 г., адрес на поземления имот: гр. Банкя, район „Банкя“, Вердикал, местност „Ръсовица“, площ на имота: 5 002 (пет хиляди и два) кв. метра; трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 9 (девета), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 020007 (нула, две, нула, нула, нула, седем), при съседи поземлени имоти с идентификатори: 02659.2212.6, 02659.2212.35, 02659.2212.51, 02659.2212.8, 02659.2212.37, а по нотариален акт представлява НИВА с площ от 5,003 дка (пет декара и три квадратни метра), IХ (девета) категория, местност „Ръсовица“, в землището на с. Вердикал, с ЕКАТТЕ 99140, община Столична, район „Банкя“, съставляваща имот пл.№ 020007 (нула, две, нула, нула, нула, седем) по плана за земеразделяне, при граници /съседи/: имот № 020007 – нива на наследници на Лозан Гълъбов Атанасов; имот №020035 – л ивада на наследници Кръстан Цветанов Веселинов; имот № 020034 – ливада на наследници на Кръстан Цветанов Веселинов; имот №020008 – нива на наследници на Божил Гълъбов Атанасов и имот № 020037 – полски път на Столична община

За повече информация вижте прикаченото обявление!

Ренета Милчева Василева
РЕГ. № ЧСИ
790
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, ул.”Княз Борис Ι” №130, ет.1
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
02 9898255
Мобилен телефон
0892 206 317
Публикувано на 10 април 2023 г. в 14:12 часа
Парцел
5 102.00 кв.м
27 475.20 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Банкя
Адрес
местност Полето
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 29.04.2023 до 29.05.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.05.2023 09:00
Публикувано на 21 април 2023 г. в 11:18 часа
Парцел
1 375.00 кв.м
88 480.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр. София, вилна зона Малинова долина - Герена, ул. "Бука"
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милен Иванов Бъзински
СРОК
от 29.04.2023 до 29.05.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.05.2023 11:00
Публикувано на 25 април 2023 г. в 12:31 часа
Парцел
1 586.00 кв.м
689 760.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр. София, ж.к. Малинова долина
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Недялка Илиева Ковачева
СРОК
от 26.04.2023 до 26.05.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.05.2023 00:00
Публикувано на 27 април 2023 г. в 15:03 часа
Парцел
4 127.00 кв.м
63 101.52 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Нови Искър
Адрес
местност Кьошката
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мирослав Колчев Колев
СРОК
от 29.04.2023 до 29.05.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.05.2023 09:00