ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
Етаж
-1
ПЛОЩ
53.11 кв.м
Населено място
гр. София
Адрес
гр. София, район „Витоша“, улица „Симеон Радев“ № 90
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 29.04.2023 до 29.05.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.05.2023 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ОФИС № 1 /едно/, находящ се в гр. София, Столична община, район „Витоша“, в жилищната сграда на улица „Симеон Радев“ № 90 /деветдесет/, стар адрес – улица „Симеон Радев“ № 73 /седемдесет и три/, в сутерена на сградата, със застроена площ от 53.11 /петдесет и три цяло и единадесет стотни/ кв. метра, при граници: от три страни – двор, мазе № 1 /едно/, коридор и мазе № 7 /седем/, заедно с 4,47% /четири цяло и четиридесет и седем стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от правото на строеж върху мястото, на което е построена сградата, съставляващо по нотариален акт урегулиран поземлен имот № IX-277 /девети, отреден за имот с планоснимачен номер двеста седемдесет и седем/, в квартал 212 /двеста и дванадесет/, по плана на гр. София, местност „ж.к. Гърдова глава“, с площ от 540 /петстотин и четиридесет/ кв. Метра, при граници /съседи/: улица „Кирил Янев“, ПИ № 276 б /двеста седемдесет и шест, буква „б“/, УПИ № VII-276 /седми, отреден за имот с планоснимачен номер двеста седемдесет и шест/, УПИ № VI-276 /шести, отреден за имот с планоснимачен номер двеста седемдесет и шест/, УПИ XXV-276 /двадесет и пети, отреден за имот с планоснимачен номер двеста седемдесет и шест/ и УПИ X-331 /десети, отреден за имот с планоснимачен номер триста тридесет и едно/, който офис съставлява, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-68 от 02.12.2010 г. на изпълнителния директор на АГКК, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.1937.277.1.15 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, хиляда деветстотин тридесет и седем, двеста седемдесет и седем, едно, петнадесет/, находящ се в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1937.277 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, хиляда деветстотин тридесет и седем, двеста седемдесет и седем/, с адрес: гр. София, район „Витоша“, улица „Симеон Радев“ № 90 /деветдесет/, етаж: -1 /минус едно/, обект офис № 1 /едно/, с предназначение на самостоятелния обект: за офис, с брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ: 53,11 /петдесет и три цяло и единадесет стотни/ кв. метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта – няма, над обекта – обект с идентификатор 68134.1937.277.1.12 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, хиляда деветстотин тридесет и седем, двеста седемдесет и седем, едно, дванадесет/, обект с идентификатор 68134.1937.277.1.13 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, хиляда деветстотин тридесет и седем, двеста седемдесет и седем, едно, тринадесет/ и обект 68134.1937.277.1.14 / шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, хиляда деветстотин тридесет и седем, двеста седемдесет и седем, едно, четиринадесет/, с принадлежащи части: 4,47% /четири цяло и четиридесет и седем стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата, стар идентификатор – няма

Ренета Милчева Василева
РЕГ. № ЧСИ
790
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, ул.”Княз Борис Ι” №130, ет.1
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
02 9898255
Мобилен телефон
0892 206 317
Публикувано на 25 април 2023 г. в 12:19 часа
Офис
263.23 кв.м
842 400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр. София, ул. Ралевица № 100
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Недялка Илиева Ковачева
СРОК
от 26.04.2023 до 26.05.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.05.2023 00:00
Публикувано на 18 май 2023 г. в 15:19 часа
Офис
68.27 кв.м
121 154.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Веселка Андреева Любенова
СРОК
от 22.05.2023 до 22.06.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
23.06.2023 14:00