ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
Етаж
9
ПЛОЩ
38.51 кв.м
Населено място
гр. София
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 27.05.2023 до 27.06.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2023 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ- КАБИНЕТ № 7 /седем/, находящ се в гр. София, СО, район Илинден, ул. „Хисаря“ № 3А /три „А“/, на 9 /девети/ етаж, кота +23,25 /двадесет и три цяло и двадесет и пет/ метра, със застроена площ 38.51 кв.м. /тридесет и осем цяло и петдесет и една стотни квадратни метра/, състоящ се от коридор, тоалетна, стая с кухненски бокс и тераса, при съседи: коридор, апартамент № 45 /четиридесет и пет/, двор и стълбищна клетка, заедно с 0,93 % /нула цяло и деветдесет и три стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 10,213 кв.м. /десет цяло двеста и тринадесет хилядни върху сто/ идеални части от правото на строеж върху поземления имот, върху който е построена сградата, съставляващ УПИ VII-791 /седми отреден за имот с планоснимачен номер седемстотин деветдесет и едно/, в квартал 44 /четиридесет и четири/ по плана на град София, местност „Разсадника-Бежанци“, целият с площ 759,12 кв.м. /седемстотин петдесет и девет цяло и дванадесет стотни квадратни метра/, при съседи: улица, улица „Хисаря“ УПИ IX-791 /девети, отреден за имот с планоснимачен номер седемстотин деветдесет и едно/ УПИ I-839 /първи за имот с планоснимачен номер осемстотин тридесет и девет/ - за детска площадка и озеленяване, а по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.София, общ. Столична, обл. София (столица), одобрени със Заповед № РД-18-49/16.09.2015г./16.09.2015г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК заснет като САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.1203.919.1.52 /шест, осем, едно, три, четири, точка, едно, две, нула, три, точка, девет, едно, девет, точка, едно, точка, пет, две/, при последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект: няма данни за изменение, с адрес на имота: гр. София, район Илинден, ул. „ХИСАРЯ“ № 3 /три/, ет.9 /девет/, ап. К7 /буква „К“ седем/, който самостоятелен обект се намира на етаж 9 /девет/, в сграда с идентификатор 68134.1203.919.1 /шест, осем, едно, три, четири, точка, едно, две, нула, три, точка, девет, едно, девет, точка, едно/, с предназначение: Жилищна сграда-многофамилна, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1203.919 /шест, осем, едно, три, четири, точка, едно, две, нула, три, точка, девет, едно, девет/, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище-апартамент – в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение, при брой нива на обекта: 1 /едно/, с посочена в документа площ: няма данни, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – 68134.1203.919.1.46 /шест, осем, едно, три, четири, точка, едно, две, нула, три, точка, девет, едно, девет, точка, едно, точка, четири, шест/, под обекта- 68134.1203.919.1.45 /шест, осем, едно, три, четири, точка, едно, две, нула, три, точка, девет, едно, девет, точка, едно, точка, четири, пет/, на обекта – 68134.1203.919.1.53 /шест, осем, едно, три, четири, точка, едно, две, нула, три, точка, девет, едно, девет, точка, едно, точка, пет, три/, 68134.1203.919.1.73 /шест, осем, едно, три, четири, точка, едно, две, нула, три, точка, девет, едно, девет, точка, едно, точка, седем, три/

За повече информация вижте прикаченото обявление!

Ренета Милчева Василева
РЕГ. № ЧСИ
790
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, ул.”Княз Борис Ι” №130, ет.1
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
02 9898255
Мобилен телефон
0892 206 317
Публикувано на 25 април 2023 г. в 10:44 часа
Едностаен апартамент
37.09 кв.м
70 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
ул. 21-ви век № 9, вх.В, ет.3, ап. В-66
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Росица Иванова Апостолова
СРОК
от 05.05.2023 до 05.06.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.06.2023 10:30
Публикувано на 4 май 2023 г. в 14:11 часа
Едностаен апартамент
63.01 кв.м
175 968.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
бул. "Княгиня Мария Луиза" № 114, вх. "Б", ет. 2, ап. 6
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Христов Петров
СРОК
от 05.05.2023 до 05.06.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.06.2023 09:00
Публикувано на 16 май 2023 г. в 17:31 часа
Едностаен апартамент
43.49 кв.м
122 488.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
ж.к. "Младост 3", бл.330, вх.А,ет.1
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милен Иванов Бъзински
СРОК
от 19.05.2023 до 19.06.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.06.2023 11:30