ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Екстри
Вода, Електрозахранване, ТЕЦ
Етаж
1
ПЛОЩ
18.00 кв.м
Населено място
гр. Пловдив
Район
Северен
Квартал
Кършияка
Адрес
ул. „Средец“ № 48, ет. 1, обект 20
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Мариана Георгиева Кирова
СРОК
от 04.06.2023 до 04.07.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.07.2023 12:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

Забележка: върху имота има запазено право на ползване.

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.506.695.1.20 /пет шест седем осем четири точка пет нула шест точка шест девет пет точка едно точка две нула/, гр. Пловдив, Общ. Пловдив, обл. Пловдив, по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г./ 03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект: няма данни за изменение. Адрес на имота: гр. Пловдив, район Северен, п.к. 4000, ул. „Средец“ № 48, ет. 1, обект 20, предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ: 18 кв.м. /осемнадесет квадратни метра/, ниво 1, стар идентификатор: няма, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.506.695.1.19, 56784.506.695.1.16, 56784.506.695.1.15, под обекта: няма, над обекта: 56784.506.695.1.3, който самостоятелен обект се намира на етаж 1 /едно/ в сграда с идентификатор 56784.506.695.1 /пет шест седем осем четири точка пет нула шест точка шест девет пет точка едно/, по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, Общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г./ 03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата: няма данни за изменение, адрес на сградата: гр. Пловдив, район Северен, п.к. 4000, ул. „Средец“ № 48, застроена площ: 198 кв.м. /сто деветдесет и осем квадратни метра/, брой етажи: 5 /пет/, брой самостоятелни обекти в сградата: 22 /двадесет и два/, предназначение: Жилищна сграда – многофамилна, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, която сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.506.695 /пет шест седем осем четири точка пет нула шест точка шест девет пет/, по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, Общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г./ 03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: от 08.01.2016 г., адрес на поземления имот: гр. Пловдив, район Северен, п.к. 4000, ул. „Средец“ № 48, застроена площ: 365 кв.м. /триста шестдесет и пет квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: високо застрояване /над 15 /петнадесет/ метра/, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 1140, квартал: 610а по плана на V-та градска част, парцел XIX, при граници на поземления имот: 56784.506.9577, 56784.506.9685, 56784.506.684, 56784.506.696, който имот по акт за собственост представлява: МАГАЗИН ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ /предишна ГАРАЖНА КЛЕТКА № 9 - девет по нотариален акт за покупко-продажба на право на строеж № 71, том 38, нот. дело № 12014/25.09.1995 г. на нотариус при Районен съд Пловдив, преустроен съгласно промяна на архитектурния проект /екзекутив/, одобрена на 12.05.1999 г. и приет с разрешение за ползване № 266/03.08.2001 г. на ДНСК – Пловдив/, находящ се в западната част на партерния етаж на триетажна с подземен, партерен и мансарден етаж жилищна сграда /с разрешение за ползване № 266 от 03.08.2001 г. на ДНСК – Пловдив/, с административен адрес: гр. Пловдив, Общ. Пловдив, обл. Пловдив, ул. „Средец“ № 48 /четиридесет и осем/, третата от север на юг, със застроена площ на магазина от 18 кв.м. /осемнадесет квадратни метра/, с вход – изход откъм улицата, при граници: от север – стълбищна клетка, от изток – гараж № 4 и гараж № 5, от юг – гараж № 8 и от запад – улица, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата построена в УПИ /парцел/ XIX /деветнадесети/, отреден за имот планоснимачен номер № 1140 /хиляда сто и четиридесет/, в кв. 610А /шестстотин и десет „А“/, по плана на V-пета градска част на гр. Пловдив, с площ на УПИ от 368 /триста шестдесет и осем/ квадратни метра, при граници: ул. „Средец“, склад на Георги и Василка Кривчеви, Петър Митев и непроходима улица.

 

НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която ще започне наддаването е в размер на 18000 лв. (осемнадесет хиляди лева).

Мариана Георгиева Кирова
РЕГ. № ЧСИ
823
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пловдив, ул.”Стефан Веркович” №3, ет.2, офис 6
Окръжен съд
Пловдив
Телефон
032 626771
Мобилен телефон
0879530677
Публикувано на 13 април 2023 г. в 13:13 часа
Магазин
75.00 кв.м
56 160.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Калофер
Адрес
гр.Калофер, ул. 9-ти септември №36
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Бойка Георгиева Андреева
СРОК
от 29.04.2023 до 29.05.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.05.2023 14:00
Публикувано на 20 април 2023 г. в 16:21 часа
Магазин
19.00 кв.м
13 680.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Асеновград
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Стефанов Илиев
СРОК
от 02.05.2023 до 02.06.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.06.2023 15:00