ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
579.50 кв.м
Населено място
с. Свети Спас
Район
Ихтиман
Адрес
с. Свети Спас, общ. Долна Баня, обл. София
ОКРЪЖЕН СЪД
София окръг
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стоян Атанасов Лазаров
СРОК
от 29.05.2023 до 29.06.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
30.06.2023 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

579,50/3161 (петстотин седемдесет и девет цяло и петдесет стотни върху три хиляди сто шестдесет и една) ид.ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 87816.501.248 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Свети Спас, общ. Долна Баня, обл. София, одобрени със Заповед РД-18-117/05.07.2022 г. на Изпълнителния директор на АГКК; адрес на поземления имот: с Свети Спас, площ 3161,00 кв.м.; трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: за друг вид застрояване; номер по предходен план: 248, 249, 251, квартал: 36; парцел: XIII; съседи: 87816.501.635, 87816.501.608, 87816.501.609, 87816.501.610, 87816.501.611, 87816.501.626, 87816.501.633, 87816.501.250, ведно с построената в описания поземлен имот СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 87816.501.248.3, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Свети Спас, общ. Долна Баня, обл. София, одобрени със Заповед РД-18-117/05.07.2022 г. на Изпълнителния директор на АГКК; адрес на сградата: с Свети Спас; сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 87816.501.248; застроена площ 123 кв.м., брой етажи: 1; предназнач ение: Селскостопанска сграда, които имоти, съгласно описание по нотариален акт за собственост съставляват ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /дворно място/ с площ от 579,50 /петстотин седемдесет и девет цяло петдесет стотни/ кв.м., находящ се в град Долна Баня, Софийска област, съставляващ имот с планосимачен номер 251 /двеста петдесет и първи/, включен като основа на парцел XIII /тринадесети – отреден за стопанска дейност/, в квартал 36 /тридесет и шести/ по дворищно-регулационния план на същото населено място, одобрен със Заповед РД-15-79 от 1998 г. на Кмета на Община Долна Баня, целият урегулиран поземлен имот с площ от 3 085,98 /три хиляди и осемдесет и пет цяло и деветдесет и осем стотни/ кв.м. с неуредени регулационни сметки, при граници /съседи/ на имота: улица с осови точки 134-135-136, дере и имот пл. № 248; и при граници /съседи/ на парцела: улица с осови точки 134-135-136, парцел X-отреден за семеен хотел и ресторант, парцел XIV-247, парцел IX – 247, парцел VIII-247, парцел VII-247 и улица с осови точки 157-158, ведно с построената в описаното дворно място СГРАДА-ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕКТ.

Стоян Атанасов Лазаров
РЕГ. № ЧСИ
927
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Елин Пелин, пл. Независимост №2, ет. 2
Окръжен съд
Софийски окръжен съд /СОС/
Телефон
0700 11927
Мобилен телефон
0895735974
уебсайт
Публикувано на 10 април 2023 г. в 13:45 часа
Парцел с къща
856.25 кв.м
248 760.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Литаково
ОКРЪЖЕН СЪД
София окръг
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Васил Ангелов Недялков
СРОК
от 30.04.2023 до 30.05.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
31.05.2023 09:00
Публикувано на 25 април 2023 г. в 10:47 часа
Парцел с къща
497.00 кв.м
18 332.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Говедарци
Адрес
с. Говедарци, ул. "Мир" № 5
ОКРЪЖЕН СЪД
София окръг
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Владимир Людмилов Цачев
СРОК
от 30.04.2023 до 30.05.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
31.05.2023 09:00
Публикувано на 22 май 2023 г. в 10:28 часа
Парцел с къща
2 945.00 кв.м
18 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Костинброд
ОКРЪЖЕН СЪД
София окръг
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Васил Ангелов Недялков
СРОК
от 27.05.2023 до 27.06.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
28.06.2023 09:00
Публикувано на 23 май 2023 г. в 14:29 часа
Парцел с къща
1 000.00 кв.м
20 000.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Реброво
ОКРЪЖЕН СЪД
София окръг
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Радост Руменова Горанова-Чолакова
СРОК
от 30.05.2023 до 30.06.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
03.07.2023 10:00