ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
5 221.00 кв.м
Населено място
с. Йоглав
Адрес
местност "Кайнарлъка"
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 07.06.2023 до 07.07.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
10.07.2023 14:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 34093.1.4 (тридесет и четири хиляди деветдесет и три точка едно точка четири), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Йоглав, общ. Ловеч, обл. Ловеч, одобрение със заповед № РД-18-68/01.11.2007 г. ма изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: село Йоглав, п.к. 5553 (пет хиляди петстотин петдесет и три), община Ловеч, област Ловеч, местност „Кайнарлъка“, с площ от 5221 (пет хиляди двеста двадесет и един) квадратни метра, а съгласно документ за собственост е с площ от 5222 (пет хиляди двеста двадесет и два) квадратни метра, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за стопански двор, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 001004 (нула нула хиляда и четири), при съседи: 34093.1.32 (тридесет и четири хиляди деветдесет и три точка едно точка тридесет и две), 34093.1.3 (тридесет и четири хиляди деветдесет и три точка едно точка три), 34093.1.25 (тридесет и четири хиляди деветдесет и три точка едно точка двадесет и пет), 34093.1.21 (тридесет и четири хиляди деветдесет и три точка едно точка двадесет и едно), заедно със сградата, която попада върху имота: СГРАДА с идентификатор 34093.1.4.1 (тридесет и четири хиляди деветдесет и три точка едно точка четири точка едно), със застроена площ от 586 (петстотин осемдесет и шест) квадратни метра, а съгласно документ за собственост е с площ от 567 (петстотин шестдесет и седем) квадратни метра, брой етажи: 1 (един), предназначение: селскостопанска сграда.

<br />Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление  по изп. дело № 183/22<br /><br /><strong>Повече информация и снимки на <a href="http://velislavpetrov.com">www.velislavpetrov.com</a><br />Лице за контакт в кантората – Георги Георгиев, тел. 0877 717 588, <br />email: <a href="[email protected]">georgiev_g @velislavpetrov.com</a></str

ong>      

 

Велислав Любомиров Петров
РЕГ. № ЧСИ
879
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Ловеч, ул. "Търговска" № 20, ет.2
Окръжен съд
Ловеч
Телефон
068 699460
Мобилен телефон
0875308460
уебсайт
Публикувано на 10 май 2023 г. в 16:09 часа
Земеделски имот
15 996.00 кв.м
7 893.36 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Дебнево
ОКРЪЖЕН СЪД
Ловеч
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Велислав Любомиров Петров
СРОК
от 26.05.2023 до 26.06.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
27.06.2023 14:00