ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
ПЛОЩ
135.00 кв.м
Населено място
с. Калековец
Район
с. Калековец, местност "Могилите"
Адрес
местност „Могилите“
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Димитров Горчев
СРОК
от 10.06.2023 до 10.07.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
11.07.2023 09:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ИД 20188250400759Сграда с идентификатор 35300.12.105.1 (три, пет, три, нула, нула, точка, едно, две, точка, едно, нула, пет, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец, общ. Марица, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-13/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на сградата: с. Калековец, п.к. 4147, община Марица, област Пловдивска, със застроена площ на сградата: 101 кв.м. (сто и един квадратни метра), брой етажи: 2 (две), предназначение – жилищна сграда – еднофамилна, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, и сграда с идентификатор 35300.12.105.2 (три, пет, три, нула, нула, точка, едно, две, точка, едно, нула, пет, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец, общ. Марица, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-13/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на сградата: с. Калековец, п.к. 4147, община Марица, област Пловдивска, със застроена площ на сградата: 40 кв.м. (четиридесет квадратни метра), брой етажи: 1 (един), предназначение – друг вид сграда за обитаване, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, сграда с идентификатор 35300.12.105.3 (три, пет, три, нула, нула, точка, едно, две, точка, едно, нула, пет, точка, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец, общ. Марица, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-13/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на сградата: с. Калековец, п.к. 4147, община Марица, област Пловдивска, със застроена площ на сградата:  8 кв.м. (осем квадратни метра), брой етажи: 1 (един), предназначение – жилищна сграда – еднофамилна, стар идентификатор – няма, номер по предходен план – няма, които сгради са разположени в поземлен имот с идентификатор 35300.12.105 (три, пет, три, нула, нула, точка, едно, две, точка, едно, нула, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калековец, общ. Марица, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-13/19.02.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: с. Калековец, община Марица, област Пловдивска, местност „Могилите“, с площ на поземления имот: 5499 кв.м. (пет хиляди четиристотин деветдесет и девет квадратни метра), трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – за друг вид застрояване, категория на земята при неполивни условия: 4 (четири), стар идентификатор – няма, номер по предходен план: 012105, квартал: 1, парцел: I-67, при съседи на поземления имот: 35300.12.41; 35300.12.106; 35300.12.122; 35300.12.107. Гореописаните недвижими имоти по нотариален акт представляват: малкоетажна жилищна сграда, със застроена площ от 135 кв.м. (сто тридесет и пет квадратни метра), построена в имот, находящ се в землището на село Калековец, Пловдивска област, в местността „Могилите“, целият с площ от 5499 кв.м. (пет хиляди четиристотин деветдесет и девет квадратни метра), съставляващ имот № 012105 (нула, едно, две, едно, нула, пет) по плана на селото, при граници на имота: имот № 012106 – овцеферма на Благой Иванов Благоев; имот № 012054 – полски път на община кметство; имот № 012107 – нива на Благой Иванов Благоев; имот № 012041 - нива на Благой Иванов Благоев; без дворното място, в което е построена сградата. Имотът е образуван от имот № 012067

Началната цена, от която ще започне публичната продан, е в размер на 164 000 лв. (сто шестдесет и четири хиляди лева), съставляваща 80 % от цената, съгласно чл. 494 във вр. с чл. 485 от ГПК.

Стефан Димитров Горчев
РЕГ. № ЧСИ
825
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Пловдив, ул.Хан Кубрат" № 1, ет.5, офис 506
Окръжен съд
Пловдив
Телефон
032 650072
Мобилен телефон
0879551076; 0895662577
уебсайт
Публикувано на 10 май 2023 г. в 14:16 часа
Къща
75.00 кв.м
25 600.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Пъдарско
ОКРЪЖЕН СЪД
Пловдив
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Драгомира Димитрова Митрова
СРОК
от 13.05.2023 до 13.06.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.06.2023 10:00