ПЛОЩ
1 500.25 кв.м
Населено място
с. Орляк
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 13.06.2023 до 13.07.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
14.07.2023 10:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

- 1/4 идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в с. Орляк, общ. Тервел, обл. Добрич с идентификатор 53953.3.99 /пет, три, девет, пет, три, точка, три, точка, девет, девет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-1429/06.08.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 6001 кв.м. /шест хиляди и един кв.м./, с трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Нива, категория: 3, при граници и съседи: 53953.3.157, 53953.3.156, 53953.3.100, 53953.3.279 и 53953.3.98. 
 Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: 
1. Възбрана, вписана в СВ гр. Тервел под № 69, том 1, дв.вх.рег. № 993/10.06.2022г. по настоящото изпълнително дело.

Лучия Тасева Тасева
РЕГ. № ЧСИ
737
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Добрич, ул. Независимост №12, ет. 2
Окръжен съд
Добрич
Телефон
058 600313
Мобилен телефон
0894 808709
уебсайт
Публикувано на 18 април 2023 г. в 10:10 часа
Земеделска земя
1 500.00 кв.м
6 696.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Кранево
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 26.04.2023 до 26.05.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
29.05.2023 10:00
Публикувано на 21 април 2023 г. в 11:48 часа
Земеделска земя
1 666.50 кв.м
5 532.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Плачидол
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 05.05.2023 до 05.06.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.06.2023 09:00
Публикувано на 24 април 2023 г. в 08:49 часа
Земеделска земя
15 503.00 кв.м
12 400.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Орляк
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Николай Петров Ников
СРОК
от 12.05.2023 до 12.06.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.06.2023 10:00
Публикувано на 28 април 2023 г. в 16:03 часа
Земеделска земя
10 500.50 кв.м
34 504.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Бенковски
ОКРЪЖЕН СЪД
Добрич
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Лучия Тасева Тасева
СРОК
от 15.05.2023 до 15.06.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
16.06.2023 09:00