ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Няма
Етаж
3
ПЛОЩ
132.81 кв.м
Населено място
гр. София
Район
Оборище
Адрес
бул. Княгиня Мария Луиза № 28
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Росица Иванова Апостолова
СРОК
от 05.09.2023 до 05.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.10.2023 10:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 05.09.2023г. до 05.10.202. ще се проведе в сградата на Софийски районен съд в гр.София, бул. Цар Борис III № 54 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния недвижим имот, принадлежащ на съделителите АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ, ЙОРДАН ГРИГОРОВ СТАНЧЕВ, ЕМИЛИЯ ГРИГОРОВА ГЕОРГИЕВА, ЕЛЗА ГРИГОРОВА СТОЯНОВА и СТАНИСЛАВ ГРИГОРОВ СТАНЧЕВ, а именно:

Недвижим имот, находящ се в гр. София, район „Оборище”, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 28 (двадесет и осем), а именно: АПАРТАМЕНТ, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68134.401.259.1.3 /шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, четиристотин и едно, точка, двеста петдесет и девет, точка, едно, точка, три/, съгласно схема № 15-704107-02.08.2019г. на СГКК-гр.София, издадена по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-45/09.07.2010г. на изпълнителния директор на АГКК, находящ се в гр. София, район „Оборище“, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 28, ет. 3, представляващ самостоятелен обект в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.401.259, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с площ: 132,81 кв.м., заедно с прилежащите към него зимнично складово помещение № 16 /шестнадесет/ с площ 5,35 кв.м., заедно с прилежащите към него 1/3 ид.ч. от общото таванско помещение с площ от 91,40 кв.м. и заедно с прилежащите към него 11/64 ид.ч. от общите части на сградата, ниво: 1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 68134.401.259.1.1, над обекта: 68134.401.259.1.5, стар идентификатор: няма.

             НАЧАЛНАТА ЦЕНА от която ще започне наддаването е в размер на 80 на сто от стойността на имота, а именно: 326 292,80 лева /триста двадесет и шест хиляди двеста деветдесет и два лева и осемдесет стотинки/.

             Всички желаещи да оглеждат имота, могат да сторят това всяка сряда и петък от 17.00 до 18.00 часа през времетраенето на публичната продан посочено по-горе. Купувачите могат да се явяват всеки работен ден и час в сградата на Софийски районен съд за да се запознаят с книжата за имота и да подават наддавателни предложения.

            Тежести и вписвания за имота: Възбрана в полза на взискателя по настоящото дело, вписана на 06.06.2023г., т.7, акт № 207/2023г., дв.вх.рег.№ 37040/06.06.2023г. в СВ-гр.София; Възбрана в полза на взискателя, вписана на 09.01.2023г., т.1, акт № 58/2023г., дв.вх.рег.№ 402/09.01.2023г. в СВ-гр.София; ДАРЕНИЕ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СЪС ЗАПАЗЕНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ, вписано на 26.01.2018г., т.7, акт № 186/2018г., дв.вх.рег.№ 3731/26.01.2018г. в СВ-гр.София; ИСКОВА МОЛБА, вписана на  02.03.2020г., т.3, акт № 16/2020г., дв.вх.рег.№ 11572/02.03.2020г. в СВ-гр.София; Придобиване от държава и община, вписано под т.001, акт № 276/2001г. дв.вх.№ 1407/29.01.2001г. в СВ-гр.София.

             Задатък за участие в публичната продан - 10 % от посочената по-горе начална цена се внася предварително по сметка с IBAN: BG72CECB97905072102600, BIC: CECBBGSF при Банка „ЦКБ” АД – клон Химимпорт с титуляр ЧСИ Росица Апостолова, по изп. дело № 20238480400396. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си в запечатан плик с квитанция за внесен задатък. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд. На 06.10.2023г. в 10.30ч. в присъствието на явилите се наддавачи Частния съдебен изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492 ГПК/.

Росица Иванова Апостолова
РЕГ. № ЧСИ
848
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. София, бул. "Витоша” № 16, ет.1, ап.2
Окръжен съд
София /СГС/
Телефон
029806820, 029864114
Мобилен телефон
0884298994
Публикувано на 29 август 2023 г. в 16:39 часа
Тристаен апартамент
85.89 кв.м
236 800.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
ул. Константин Иречек № 11, етаж 7 - първи подпокривен етаж
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Стефан Христов Петров
СРОК
от 04.09.2023 до 04.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.10.2023 09:00
Публикувано на 29 август 2023 г. в 17:22 часа
Тристаен апартамент
84.00 кв.м
181 600.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
жк Христо Смирненски бл.40, вх.А, ет.2, ап.5
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 04.09.2023 до 04.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.10.2023 09:00
Публикувано на 29 август 2023 г. в 17:45 часа
Тристаен апартамент
158.26 кв.м
303 200.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
район „Витоша“ , ул. „Планинец“ № 9,
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ренета Милчева Василева
СРОК
от 04.09.2023 до 04.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.10.2023 09:00
Публикувано на 7 септември 2023 г. в 12:37 часа
Тристаен апартамент
96.93 кв.м
394 160.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. София
Адрес
гр. София, ул. "Хан Пресиян" № 18
ОКРЪЖЕН СЪД
София град
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Милен Иванов Бъзински
СРОК
от 11.09.2023 до 11.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.10.2023 09:00