ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
Етаж
1
ПЛОЩ
8 001.00 кв.м
Населено място
с. Дянково
Адрес
местност КИЛЛИК
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 19.09.2023 до 19.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
20.10.2023 13:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 24829.431.7 /двадесет и четири хиляди осемстотин двадесет и девет, точка, четиристотин тридесет и едно, точка, седем/ по Кадастралната карта и кадастралните регистри на село Дянково, Община Разград, Област Разград, одобрени със Заповед № РД-18-280 от 08.05.2019 година на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в землището на село Дянково, в местността КИЛЛИК, Община Разград, Област Разград, с площ от 8001 кв. м. /осем хиляди и един квадратни метра/, с трайно предназначение на територията - земеделска, с начин на трайно ползване - за друг вид производствен, складов обект, категория на земята - пета, с номер на имота по предходен план: 431007 /четиристотин тридесет и една хиляди и седем/, при граници: имоти № 24829.431.5; 24829.431.6; 24829.431.354, 24829.431.8 и 24829.431.99, заедно с построената в имота СГРАДА с идентификатор 24829.431.7.1 /двадесет и четири хиляди осемстотин двадесет и девет, точка, четиристотин тридесет и едно, точка, седем, точка, едно/ със застроена площ от 841 кв. м. /осемстотин четиридесет и един квадратни метра/, брой етажи: 1 /един/, с предназначение: СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА, а по документ за собственост: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с начин на трайно ползване: Стопански двор, с площ от 8.000 дка /осем декара/, пета категория, в местността КИЛЛИК, съставляващ имот № 431007 /четиристотин тридесет и една хиляди и седем/, по плана за земеразделяне на село Дянково с ЕКАТТЕ 24829 /двадесет и четири хиляди осемстотин двадесет и девет/, община Разград, област Разград, при граници и съседи: имот № 431006, имот № 431005, имот № 431099, имот № 431008, имот № 000354. Имотът е образуван от имот № 000431 /четиристотин тридесет и едно/, заедно с построената в същия поземлен имот, стопанска сграда с площ от 850 кв.м. /осемстотин и петдесет квадратни метра/, представляваща КРАВАРНИК за 100 крави, с полумасивна тухлена конструкция и застроен обем от 2380 куб.м. /две хиляди триста и осемдесет кубични метра/, ведно със следното оборудване в сградата: автоматизирана система за отглеждане на птици – хранене, поене, отопление и вентилация, осветление, котелно помещение, бункер за съхранение на фураж. Обособени са контролна зала с управление на системите, сервизно помещение, баня и тоалетна за персонала, стая за почивка – оборудвана, ведно с всички други подобрения и приращения върху имота.

Забележка: При оглед на имота е установена и втора сграда, която се намира в съседство на основната сграда, която не е отразена по кадастрален план. Предназначението на тази сграда е от битов характер, с изградени перално и санитарно помещение, както и табло за управление на цялата система.

Георги Александров Стоянов
РЕГ. № ЧСИ
912
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Разград, бул. "България" 21П, партер
Окръжен съд
Разград
Телефон
084 558833
Мобилен телефон
0889556833; 0888411833
уебсайт
Публикувано на 28 септември 2023 г. в 10:20 часа
Производствен имот
17 745.00 кв.м
1 354 729.75 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Цар Калоян
Адрес
гр.Цар Калоян, ул."София" №36-38
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деян Петков Драганов
СРОК
от 06.10.2023 до 06.11.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
07.11.2023 10:30