ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
153.00 кв.м
Населено място
с. Райнино
Адрес
с. Райнино, ул. РАЙНА КНЯГИНЯ №1
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деян Петков Драганов
СРОК
от 11.09.2023 до 11.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
12.10.2023 13:30
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

СГРАДА с идентификатор 61875.33.736.1 /шестдесет и една хиляди осемстотин седемдесет и пет точка тридесет и три точка седемстотин тридесет и шест точка едно/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Райнино, общ. Исперих, обл. Разград, одобрени със Заповед РД-18-31/03.06.2010 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, с последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата от 28.02.2019г., със застроена площ 153 кв.м/сто петдесет и три квадратни метра/, на един етаж, с предназначение: Сграда за обществено хранене построена в Поземлен имот с идентификатор 61875.33.736 /шестдесет и една хиляди осемстотин седемдесет и пет точка тридесет и три точка седемстотин тридесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Райнино, общ. Исперих, обл. Разград, одобрени със Заповед РД-18-31/03.06.2010 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, с последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот от 20.02.2019г., с административен адрес на поземления имот: с. Райнино, ул. РАЙНА КНЯГИНЯ №1/едно/, с площ: 839 кв. м.,/осемстотин тридесет и девет квадратни метра/ с трайно предназначение на територията: Урбанизирана и начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), при граници и съседи за поземления имот: 61875.33.737, 61875.33.413, ведно с 604.71/839 /шестотин и четири цяло седемдесет и една стотни наклонена черта осемстотин тридесет и девет/ идеални части от отстъпеното право на сроеж върху поземления имот..

Деян Петков Драганов
РЕГ. № ЧСИ
762
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Разград,ул "Цар Асен" № 10, ет.1
Окръжен съд
Разград
Телефон
084 621042
Мобилен телефон
0899977851; 0895995773