ПЛОЩ
12 548.00 кв.м
Населено място
гр. Шивачево
Адрес
местност Чираджийската кори
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Миглена Стоянова Минкова
СРОК
от 12.09.2023 до 12.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.10.2023 16:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/2 ид. ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15944.364.16 / по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-97/18.02.2020 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение; с адрес на имота: гр. Шивачево, общ. Твърдица, обл. Сливен, местност ЧАРАДЖИЙСКАТА КОРИ; с площ на имота от 12548 кв.м. с трайно предназначение на територията: земеделска; начин на трайно ползване: изоставена орна земя; категория на земята: 9; предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 364016; при съседи: 15944.361.4, 15944.361.850, 15944.361.5, 15944.361.6, 15944.364.853, 15944.364.15, 15944.364.730, 15944.364.6, 15944.363.12, 15944.361.2, 15944.364.729, 15944.361.3; носители на други вещни права: няма данни; сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, a съгласно Решение № 176 за обезщетяване със земеделска земя съгласно плана за обезщетяване в землището на гр. Шивачево от 19.10.2005г. на наследниците на  Митьо Стоянов Рашин, бивш жител на гр. Шивачево, общ. Твърдица, обл. Сливен, същият представлява: Поземлен имот № 364016  в землището на гр. Шивачево, община Твърдица, област Сливен, с ЕКАТТЕ 15944, площ: 12 550 кв.м.; начин на трайно ползване: изоставена нива; категория на земята при неполивни условия: 9; имотът се намира в местността „Чираджийската кори“, при граници: ПИ № 364015 - изоставена нива на „ЛЕНД ИНВЕСТМЪНТ БГ“ ООД, ПИ № 364006 - пасище с храсти на „ЛЕНД ИНВЕСТМЪНТ БГ“ ООД, ПИ № 363012 - нива на Михо Петров Динев, ПИ № 000850 - полски път на Община, ПИ № 361002 - нива на Мария Златева Атларска, ПИ № 361003 - нива на „ЛЕНД ИНВЕСТМЪНТ БГ“ ООД, ПИ № 361004 - нива на „ЛЕНД ИНВЕСТМЪНТ БГ“ ООД, ПИ № 361005 - нива на „ЛЕНД ИНВЕСТМЪНТ БГ“ ООД, ПИ № 000853 - полски път на Община, ПИ № 000729 - арх.пам.култура, ПИ № 000730 - арх.пам.култура.

Миглена Стоянова Минкова
РЕГ. № ЧСИ
768
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Сливен, ул.”Г.С.Раковски" 13, ет.1, офис 2
Окръжен съд
Сливен
Телефон
044 662511
Мобилен телефон
0888 956712
Публикувано на 29 август 2023 г. в 15:21 часа
Парцел
4 499.00 кв.м
316.80 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Шивачево
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Миглена Стоянова Минкова
СРОК
от 12.09.2023 до 12.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.10.2023 16:00
Публикувано на 29 септември 2023 г. в 15:00 часа
Парцел
990.00 кв.м
1 440.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Полско Пъдарево
Адрес
с. Полско Пъдарево, общ. Нова Загора
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Павел Иванов Георгиев
СРОК
от 30.09.2023 до 30.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
31.10.2023 12:00
Публикувано на 29 септември 2023 г. в 15:12 часа
Парцел
1 020.00 кв.м
1 440.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Полско Пъдарево
Адрес
с. Полско Пъдарево, общ. Нова Загора
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Павел Иванов Георгиев
СРОК
от 30.09.2023 до 30.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
31.10.2023 12:00
Публикувано на 29 септември 2023 г. в 15:13 часа
Парцел
1 160.00 кв.м
1 440.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Полско Пъдарево
Адрес
с. Полско Пъдарево, общ. Нова Загора
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Павел Иванов Георгиев
СРОК
от 30.09.2023 до 30.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
31.10.2023 12:00