ПЛОЩ
4 499.00 кв.м
Населено място
гр. Шивачево
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Миглена Стоянова Минкова
СРОК
от 12.09.2023 до 12.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.10.2023 16:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/5 ид. ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 15944.380.1  по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-97/18.02.2020 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение; с адрес на имота: гр. Шивачево, общ. Твърдица, обл. Сливен, местност ЧАМБАШИ; с площ на имота от 4499 кв.м.; с трайно предназначение на територията: земеделска; начин на трайно ползване: нива; категория на земята: 5; предишен идентификатор: няма; номер по предходен план: 380001; при съседи: 15944.380.2, 15944.380.765, 15944.396.25; носители на други вещни права: няма данни; сгради, които попадат върху имота: няма данни за сгради, a съгласно Решение № 2.0 за възстановяване правото на собственост върху земеделски земи съгласно плана за земеразделяне в землището на гр. Шивачево от 17.01.2002 г. на наследниците на Христо Георгиев Недков, бивш жител на гр. Шивачево, общ. Твърдица, обл. Сливен, същият представлява: Нива от 4 499 кв.м., 5 категория, находяща се в местността „ЧАМБАШИ“, имот № 380001, по плана за земеразделяне на гр. Шивачево, община Твърдица, област Сливен, при граници и съседи: ПИ № 000603 - залесена територия на МЗГАР-Държавно лесничейство; ПИ № 000765 - полски път на Община; ПИ № 380002 - нива на наследниците на Миньо Илиев Попов. Ограничения при ползване на имота, основания: Електропровод 20 kV - на 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м. от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоражения и засажда високостеблена растителност.

Миглена Стоянова Минкова
РЕГ. № ЧСИ
768
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Сливен, ул.”Г.С.Раковски" 13, ет.1, офис 2
Окръжен съд
Сливен
Телефон
044 662511
Мобилен телефон
0888 956712
Публикувано на 29 август 2023 г. в 15:19 часа
Парцел
12 548.00 кв.м
12 920.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
гр. Шивачево
Адрес
местност Чираджийската кори
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Миглена Стоянова Минкова
СРОК
от 12.09.2023 до 12.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.10.2023 16:00
Публикувано на 29 септември 2023 г. в 15:00 часа
Парцел
990.00 кв.м
1 440.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Полско Пъдарево
Адрес
с. Полско Пъдарево, общ. Нова Загора
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Павел Иванов Георгиев
СРОК
от 30.09.2023 до 30.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
31.10.2023 12:00
Публикувано на 29 септември 2023 г. в 15:12 часа
Парцел
1 020.00 кв.м
1 440.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Полско Пъдарево
Адрес
с. Полско Пъдарево, общ. Нова Загора
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Павел Иванов Георгиев
СРОК
от 30.09.2023 до 30.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
31.10.2023 12:00
Публикувано на 29 септември 2023 г. в 15:13 часа
Парцел
1 160.00 кв.м
1 440.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Полско Пъдарево
Адрес
с. Полско Пъдарево, общ. Нова Загора
ОКРЪЖЕН СЪД
Сливен
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Павел Иванов Георгиев
СРОК
от 30.09.2023 до 30.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
31.10.2023 12:00