ТИП СТРОИТЕЛСТВО
Тухла
ПЛОЩ
672.00 кв.м
Населено място
с. Просторно
Адрес
с.Просторно , ул."Борисова"№8
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Гюнеш Шабанов Солаков
СРОК
от 05.09.2023 до 05.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
06.10.2023 11:00
Сканирани обявления
ОПИСАНИЕ

1/8 (една осма ) идеална част от : УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – ДВОРНО МЯСТО с площ 672 кв.м ( шестстотин седемдесет и два квадратни метра ) , с административен адрес : село Просторно , община Разград, област Разград, улица „ Борисова „№8 ( осем) , който по одобрения със Заповед №571/1966г. на председателя на Окръжен народен съвет – Разград , съставлява УПИ № IV – 89 ( четири римско тире осемдесет и девет арабско) , в квартал 7 ( седем ) , при граници: улица, УПИ № V-86, УПИ № IX-88, УПИ №X-94 и УПИ № III-90, заедно с построената в имота: ЖИЛИЩНА СГРАДА с декларирана застроена площ от 60 кв.м ( шестдесет квадратни метра) , мазе с декларирана застроена площ от 10 кв.м ( десет квадратни метра) , ГАРАЖ с декларирана застроена площ от 30 кв.м ( тридесет квадратни метра) и второстепенна постройка с декларирана застроена площ от 40 кв.м ( четиридесет квадратни метра) , заедно с всички подобрения и трайни насаждения.

При начална продажна цена 2120.00 лв. (две хиляди сто и двадесет лева).

Тежести на имота: възбрана по изпълнителното дело.

Начална дата на проданта – 05.09.2023 г. - 08.00 часа

Крайна дата на проданта - 05.10.2023 г. - 17.00 часа

Наддавателните предложения в затворен плик, придружени от документ удостоверяващ внасянето на 10% задатък от началната продажна цена се приемат до 17.00 часа на 05.10.2023г. в канцеларията – регистратура на . Задатъкът една десета част от началната цена на продаваемия имот за правоучастие в проданта се внася предварително по сметка на ЧСИ – Г.Солаков в БАНКА ДСК АД , IBAN BG44STSA93000012368932 , BIC STSABGSF, по изпълнително дело №20237610400112.

Приключване на проданта и обявяване на резултатите :  по реда на чл.492, ал.1 и ал.2 ГПК на 06.10.2023г. в 11:00 часа в сградата на Районен съд – гр.Разград . Оглед на обекта – всеки четвъртък от 14 до 16 часа  през периода на публичната продан

Гюнеш Шабанов Солаков
РЕГ. № ЧСИ
761
Всички обяви за имоти на ЧСИ
Адрес
гр. Разград, ул."Иван Вазов" № 19, ет.1, офис № 2
Окръжен съд
Разград
Телефон
084 663011
Мобилен телефон
0888591436
Публикувано на 15 август 2023 г. в 12:05 часа
Парцел с къща
2 332.00 кв.м
14 440.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Вазово
Адрес
ул. Гео Милев № 10
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 12.09.2023 до 12.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
13.10.2023 13:30
Публикувано на 23 август 2023 г. в 09:12 часа
Парцел с къща
1 030.00 кв.м
10 145.60 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Беловец
Адрес
с.Беловец, улица "Алеко Константинов" №17
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Деян Петков Драганов
СРОК
от 04.09.2023 до 04.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
05.10.2023 13:30
Публикувано на 31 август 2023 г. в 15:37 часа
Парцел с къща
1 078.00 кв.м
9 590.40 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Йонково
Адрес
ул.Ком № 5
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 18.09.2023 до 18.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.10.2023 13:30
Публикувано на 4 септември 2023 г. в 11:57 часа
Парцел с къща
807.00 кв.м
60 480.00 лв.
Начална цена
НАСЕЛЕНО МЯСТО
с. Голям Поровец
Адрес
ул.Витоша № 34
ОКРЪЖЕН СЪД
Разград
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
Георги Александров Стоянов
СРОК
от 18.09.2023 до 18.10.2023
ОБЯВЯВАНЕ НА
19.10.2023 13:30